Zasadnutie akademického senátu FZKI, 28. 02. 2022 09:30, online

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 28. 02. 2022 09:30 hod. online

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Návrh na rozdelenie dodatočných dotačných finančných prostriedkov za rok 2021, podľa Dodatku č. 9 a č. 11
5. Podmienky prijatia na III. stupeň (PhD.) štúdia na nový ak. rok 2022/2023
6. Rokovací poriadok AS FZKI
7. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana/dekanku FZKI
8. Harmonogram volieb kandidáta na dekana/dekanku FZKI
9. Voľba členov volebnej komisie
10. Rôzne
11. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť