Zasadnutie akademického senátu FZKI, 29. 04. 2021 09:00, online

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 29. 04. 2021 09:00 hod. online

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
4. Rozpis dotačných finančných prostriedkov a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na ak. rok 2022/2023
6. Návrh zloženia disciplinárnej komisie
7. Odmeňovanie za významné publikácie v roku 2021
8. Rôzne
9. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť