Prijímacie talentové skúšky 2017/2018

Popis prijímacej talentovej skúšky:

Kresba /INTERIÉR/, 150 min. (Štúdia zátišia s perspektívnym vyjadrením priestoru, používanie vizovania v praxi,  zjednodušovanie objektov na základné geometrické tvary a lineárna modelácia svetla/tieňa).

Tvorba vlastnej kompozície, 120 min. (Riešenie priestoru, vyjadrenie predstavy záhradného, krajinného priestoru, úpravami štruktúry plochy papiera).

Osobný pohovor zameraný na všeobecný prehľad uchádzača spojený s jeho doterajšími aktivitami súvisiacimi so študijným programom Krajinná a záhradná architektúra. Portfólio prác je dobrovoľné.

Prijímacie talentové skúšky 2017/2018

Bodová dotácia:

I.     Kresba               max. 25 bodov

II.    Kompozícia          max. 25 bodov

III.    Osobný pohovor  max. 5 bodov

       Celkový počet     max. 55 bodov (úspešné zvládnutie talentovej skúšky = 36 bodov)

Získané bodové hodnotenie PTS je zverejnené v sekcii nižšie s názvom „Súvisiace dokumenty“. Dosiahnutý výsledok je zverejnený pod identifikačným číslom uchádzača. Prijímacia komisia pri záverečnom vyhodnotení (19.5.2017) stanoví poradie uchádzačov v zmysle „Podmienok prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018“, kde sa okrem hodnotenia PTS vyhodnotia aj dosiahnuté výsledky zo strednej školy.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačovi zaslané do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium každému uchádzačovi.

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.