Prijímacie talentové skúšky 2018/2019

Termín podania prihlášky je predĺžený do 30.03.2018

Popis prijímacej talentovej skúšky:

Kresba /INTERIÉR/, 150 min. (Štúdia zátišia s perspektívnym vyjadrením priestoru, používanie vizovania v praxi,  zjednodušovanie objektov na základné geometrické tvary a lineárna modelácia svetla/tieňa).

Tvorba vlastnej kompozície, 120 min. (Riešenie priestoru, vyjadrenie predstavy záhradného, krajinného priestoru, úpravami štruktúry plochy papiera).

Osobný pohovor zameraný na všeobecný prehľad uchádzača spojený s jeho doterajšími aktivitami súvisiacimi so študijným programom Krajinná a záhradná architektúra. Portfólio prác je dobrovoľné.

Prijímacie talentové skúšky 2017/2018

Bodová dotácia:

I.     Kresba               max. 25 bodov

II.    Kompozícia          max. 25 bodov

III.    Osobný pohovor  max. 5 bodov

       Celkový počet     max. 55 bodov (úspešné zvládnutie talentovej skúšky = 36 bodov)

Získané bodové hodnotenie PTS je zverejnené v sekcii nižšie s názvom „Súvisiace dokumenty“. Dosiahnutý výsledok je zverejnený pod identifikačným číslom uchádzača. Minimálny počet bodov na úspešné zvládnutie talentovej skúšky je 36 bodov. Prijímacia komisia pri záverečnom vyhodnotení (4.5.2018) stanoví poradie uchádzačov v zmysle „Podmienok prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2018/2019“, kde sa okrem hodnotenia PTS vyhodnotia aj dosiahnuté výsledky zo strednej školy.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačovi zaslané do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium každému uchádzačovi.

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.