Podmienky prijímacieho konania na študijný program „INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURE SCIENCE“ v II. stupni štúdia pre akademický rok 2017/2018

Termín podávania prihlášky do 17.7.2017 – prihláška TU

Študijný program „International Master of Horticulture Science (IMHS)“ je akreditovaným spoločným študijným programom v II. stupni vysokoškolského štúdia, v študijnom odbore záhradníctvo, realizovaným Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Slovensko), Fakultou biotechnológií a záhradníctva Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Poľsko) a Záhradníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne (Česká republika).

Štandardná dĺžka štúdia sú 2 akademické roky a uskutočňovaný je v dennej forme štúdia. Jazyk, v ktorom sa štúdium realizuje je anglický.

Absolventom sa udelí akademický titul Master of Science (v skratke MSc.). Doklady o ukončení štúdia (diplom a dodatok k diplomu) sa vystaví všetkými tromi spolupracujúcimi vysokými školami.

Štúdium je zabezpečované spolupracujúcimi vysokými školami, pričom 1. semester je na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove, 2. semester na Mendelovej univerzite v Brne, 3. a 4. semester na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 • Podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa absolvovanie študijného programu I. stupňa.
 • Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Prijímacie konanie sa realizuje v súlade s článkom 4 Dohody o spolupráci vysokých škôl pri uskutočňovaní spoločného študijného programu.

 • ukončenie štúdia v študijnom programe záhradníctvo v I. (bakalárskom) stupni štúdia,
 • ukončenie štúdia v študijnom programe uskutočňovanom v študijnom odbore záhradníctvo v I. (bakalárskom) stupni štúdia,
 • ukončenie štúdia v príbuznom študijnom odbore v I. (bakalárskom) stupni, pričom prijímacia komisia odporučí zoznam chýbajúcich profilujúcich predmetov z I. stupňa, ktoré je potrebné, aby si prijatý študent ďalším štúdiom doplnil,
 • znalosť anglického jazyka, ktorú je možné preveriť pohovorom počas prijímacieho konania alebo doložením certifikátu preukazujúceho znalosť anglického jazyka na požadovanej úrovni.
 • poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia na I. stupni vrátane štátnej skúšky, pričom hodnotiacim kritériom bude vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium;

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

Uchádzači o štúdium študijného programu II. stupňa podávajú prihlášky na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium – inžinierske – druhý stupeň.

K prihláške uchádzač uvedie a doloží:

 • požadované osobné údaje, názov VŠ, fakulty a študijného programu;
 • informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na VŠ;
 • údaje o ďalšom i neukončenom  štúdiu na VŠ;
 • overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre);
 • úradne overené kópie o absolvovaní štúdia 1. stupňa (bakalársky diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) - ak nie je absolvent 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre;
 • životopis;
 • overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka, pričom prijímacia komisia uvedenú skutočnosť zohľadní pri celkovom hodnotení uchádzača;
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje;
 • uchádzači, ktorí absolvovali  I. stupeň štúdia v zahraničí, okrem uchádzačov z Českej republiky, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní I. stupňa, vrátane Dodatku k diplomu (výpisu absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia) - http://www.uniag.sk/sk/zahranicni-uchadzaci/

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

 

International Master of Horticulture Science

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 3

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou:

 • 25,- €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS:

 • 20,- €

ÚHRADA POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

 • pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,
 • pri klasickej prihláške (papierové tlačivo) – úhrada cez internetbanking, príp. bankový prevod, NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

PRE ZREALIZOVANIE PLATBY Z INÝCH KRAJÍN

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Súvisiace dokumenty: