Podmienky prijímacieho konania na študijný program „INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURE SCIENCE“ v II. stupni štúdia na akademický rok 2019/2020

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podávania prihlášky do 16.7.2019

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19.7.2019

Študijný program „International Master of Horticulture Science (IMHS)“ je akreditovaným spoločným študijným programom v II. stupni vysokoškolského štúdia, v študijnom odbore záhradníctvo, realizovaným Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Slovensko), Fakultou biotechnológií a záhradníctva Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Poľsko) a Záhradníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne (Česká republika).

Štandardná dĺžka štúdia sú 2 akademické roky a uskutočňovaný je v dennej forme štúdia. Jazyk, v ktorom sa štúdium realizuje je anglický.

Absolventom sa udelí akademický titul Master of Science (v skratke MSc.). Doklady o ukončení štúdia (diplom a dodatok k diplomu) sa vystaví všetkými tromi spolupracujúcimi vysokými školami.

Štúdium je zabezpečované spolupracujúcimi vysokými školami, pričom 1. semester je na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove, 2. semester na Mendelovej univerzite v Brne, 3. a 4. semester na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

ZÁKLADNÉ a ďalšie PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM "IMHS"- TU

KOORDINÁTOR PRE PRÁCU SO ŠTUDENTAMI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

 

Súvisiace dokumenty: