Podmienky prijímacieho konania na III. stupeň štúdia (doktorandské) pre akademický rok 2019/2020

Termín podania prihlášky: do 1. júla 2019

Termín prijímacej skúšky a zasadnutia prijímacej komisie: 8. júla 2019

Prijímacie konanie na štúdium III. stupňa - doktorandské štúdium na FZKI SPU v Nitre sa uskutočňuje v súlade s § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre.

1. Prijatie na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa uskutočňuje prijímacím konaním v termínoch verejne vyhlásených spravidla raz, maximálne dva razy v priebehu kalendárneho roka.

2. Termín konania prijímacej skúšky a jej obsah určuje dekan. Pri prijímacej skúške komisia u uchádzača zohľadňuje znalosti svetových jazykov, u zahraničných uchádzačov komunikačné znalosti zo slovenského a  svetového jazyka a z problematiky tvoriacej teoretický základ zvoleného študijného programu. Komisia prihliada aj na prezentáciu vedomostí v rozsahu témy, na ktorú sa uchádzač prihlasuje. Zohľadňujú sa aj aktivity vo vedeckej činnosti študentov počas štúdia na I. a II. stupni.

3. O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá je povinná. Počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na doktorandské štúdium závisí od počtu schválených tém dizertačných prác garantom študijného programu/vedeckou radou fakulty.

4. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

5. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

Poplatok za prijímacie  konanie : 45,00 €* (papierová a elektronická prihláška)

* prijímacie konanie bude realizované iba pri uchádzačoch, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Akreditované študijné programy pre III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium)

 • Akreditované študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka
 • Akreditované študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY USKUTOČŇOVANÉ V SLOVENSKOM JAZYKU ALEBO V KOMBINÁCII SLOVENSKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA

Záhradníctvo

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium

Záhradníctvo

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 800,- €

Krajinné inžinierstvo

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium

Krajinné inžinierstvo

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 800,- €

Záhradná a krajinná architektúra

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium

Záhradná a krajinná architektúra

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 800,- €

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY USKUTOČŇOVANÉ VÝLUČNE V ANGLICKOM JAZYKU

Záhradníctvo

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Záhradníctvo

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Krajinné inžinierstvo

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Krajinné inžinierstvo

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Záhradná a krajinná architektúra

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Záhradná a krajinná architektúra

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

PODMIENKY PRIJATIA

Doklad preukazujúci uspokojivú úroveň znalostí anglického jazyka prostredníctvom niektorého z nasledujúcich osvedčení/certifikátov:

1. IELTS Akademická verzia (International English Language Testing Service, British Council) s minimálnym skóre 6,5 bodu

2. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)na úrovni C1

3. Cambridge skúška (Certificate in Advanced English, alebo osvedčenie o znalosti angličtiny z University of Cambridge)

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Pozostáva z:

- pohovoru  v cudzom jazyku;  

- prezentácie  rámcového projektu – odborná rozprava k riešeniu a dosiahnutiu vedeckého cieľa témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil (návrhy riešenia problematiky, metodické základy a postupy, ktoré môže využiť pri naplnení cieľa dizertačného projektu).

Prihláška

Doručuje sa na predpísanom tlačive na adresu:

 • - Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre,
 • - Tulipánová č. 7, 949 01 Nitra,
 • - Ing. Andrea Matuškovičová, č. tel.   037/641 5414,
 • - email: Andrea.Matuskovicova@uniag.sk

a zároveň elektronicky

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

1. životopis;

2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod;

3. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, overenie netreba u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre);

4. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;

5. doklad o odbornej praxi, ak uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol v pracovnom pomere;

6. potvrdenie o zamestnaní a pracovnej pozícii u uchádzačov o externú formu štúdia;

7. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);

8. výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie;

9. účasť a úspešnosť na olympiádach, súťažiach, študentskej vedeckej odbornej činnosti, autorstvo objavov, alebo priemyselných vzorov uvedie uchádzač osobitne na zvláštnej prílohe.

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC

Témy dizertačných prác sú zverejnené na web sídle fakulty www.fzki.uniag.sk v časti „Uchádzači o štúdium“/ „Možnosti štúdia na fakulte“.

ÚHRADA POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

- pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

PRE ZREALIZOVANIE PLATBY Z INÝCH KRAJÍN

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Súvisiace dokumenty: