Podmienky prijímacieho konania na III. stupeň štúdia (doktorandské) pre akademický rok 2017/2018

Termín podania prihlášky: 9.6.2017

Termín prijímacej skúšky a zasadnutia prijímacej komisie: 15. júna 2017

Prijímacie konanie na štúdium III. stupňa - doktorandské štúdium na FZKI SPU v Nitre sa uskutočňuje v súlade s § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre.

 • Prijatie na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa uskutočňuje prijímacím konaním v termínoch verejne vyhlásených spravidla raz, maximálne dva razy v priebehu kalendárneho roka.
 • Termín konania prijímacej skúšky a jej obsah určuje dekanka. Pri prijímacej skúške komisia u uchádzača zohľadňuje znalosti svetových jazykov, u zahraničných uchádzačov komunikačné znalosti zo slovenského a  svetového jazyka a z problematiky tvoriacej teoretický základ zvoleného študijného programu. Komisia prihliada aj na prezentáciu vedomostí v rozsahu témy, na ktorú sa uchádzač prihlasuje. Zohľadňujú sa aj aktivity vo vedeckej činnosti študentov počas štúdia na I. a II. stupni.
 • O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekanka na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá je povinná.
 • Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

Poplatok za prijímacie  konanie : 45,00 €* (papierová a elektronická prihláška)

* prijímacie konanie bude realizované iba pri uchádzačoch, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Akreditované študijné programy pre III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) pre akademický rok 2017/2018

 • Akreditované študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka
 • Akreditované študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY USKUTOČŇOVANÉ V SLOVENSKOM JAZYKU ALEBO V KOMBINÁCII SLOVENSKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA

Záhradníctvo

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium

Záhradníctvo

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 800,- €

Krajinné inžinierstvo

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium

Krajinné inžinierstvo

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 800,- €

Záhradná a krajinná architektúra

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium

Záhradná a krajinná architektúra

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 800,- €

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY USKUTOČŇOVANÉ VÝLUČNE V ANGLICKOM JAZYKU

Záhradníctvo

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Záhradníctvo

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Krajinné inžinierstvo

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Krajinné inžinierstvo

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Záhradná a krajinná architektúra

 • Denná forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

Záhradná a krajinná architektúra

 • Externá forma štúdia
 • PhD. - Doktorandský stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • školné 2200,- €

PODMIENKY PRIJATIA

Doklad preukazujúci uspokojivú úroveň znalostí anglického jazyka prostredníctvom niektorého z nasledujúcich štyroch osvedčení/certifikátov:

 • IELTS Akademická verzia (International English Language Testing Service, British Council) s minimálnym skóre 6,5 bodu
 • CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)na úrovni C1
 • Cambridge skúška (Certificate in Advanced English, alebo osvedčenie o znalosti angličtiny z University of Cambridge)

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Pozostáva z:

 • pohovoru  v cudzom jazyku;  
 • prezentácie  rámcového projektu – odborná rozprava k riešeniu a dosiahnutiu vedeckého cieľa témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil (návrhy riešenia problematiky, metodické základy a postupy, ktoré môže využiť pri naplnení cieľa dizertačného projektu).

Prihláška

Doručuje sa na predpísanom tlačive TU na adresu:

 • Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre,
 • Tulipánová č. 7, 949 01 Nitra,
 • Ing. Andrea Matuškovičová, č. tel.   037/641 5414,
 • email: Andrea.Matuskovicova@uniag.sk

a zároveň elektronicky

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

 • životopis;
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - úhrada cez internetbanking, bankový prevod;
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, overenie netreba u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre);
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;
 • doklad o odbornej praxi, ak uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol v pracovnom pomere;
 • potvrdenie o zamestnaní a pracovnej pozícii u uchádzačov o externú formu štúdia;
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);
 • výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie;
 • účasť a úspešnosť na olympiádach, súťažiach, študentskej vedeckej odbornej činnosti, autorstvo objavov, alebo priemyselných vzorov uvedie uchádzač osobitne na zvláštnej prílohe.

ÚHRADA POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

 • pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

PRE ZREALIZOVANIE PLATBY Z INÝCH KRAJÍN

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Súvisiace dokumenty: