Slávnostná promócia

(absolventov inžinierskeho stupňa štúdia)

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej verzii na slávnostnej promócii. Slávnostné promócie absolventov organizačne zabezpečuje dekanát fakulty.

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

inžinierskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka.

Podľa článku 26 ods. 5 Študijného poriadku SPU sa doklady o absolvovaní štúdia odovzdávajú absolventovi oblečenému do promočného talára.

Poplatok za požičanie talára je 7 €. Poplatok je potrebné uhradiť po úspešnom vykonaní štátnej skúšky v predajni skrípt (p. M. Mesárošová). Po úhrade poplatku študent obdrží kartičku, ktorú v deň promócie vymení za požičanie taláru.

DRESS CODE A PROMÓCIE

Slávnostná promócia je akademickým obradom, má svoje pravidlá. Je to formálna a konzervatívna udalosť. Absolventi musia mať slávnostné oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti aktu a je podmienkou účasti na promócii.

Viac informácií

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Súvisiace dokumenty: