Slávnostná promócia

(absolventov inžinierskeho stupňa štúdia)

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej verzii na slávnostnej promócii. Slávnostné promócie absolventov organizačne zabezpečuje dekanát fakulty.

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

inžinierskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka.

termín: 7. júna 2023 (streda) o 13:00 v Aule SPU v Nitre

- Podrobnejšie inštrukcie

- Dress code

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.