-- Aktuálne informácie --

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá sa vyvíja veľmi dynamicky a nepredvídateľne, Vás chceme uistiť, že prípravy štátnych záverečných skúšok v stanovených termínoch  pokračujú predbežne podľa pôvodného plánu.

I.stupeň: 06.07.-08.07.2020

Vzhľadom k neprehľadnému vývoju situácie však môžu byť v nasledujúcich dňoch a týždňoch prijaté nové nariadenia, ktoré sa môžu dotknúť aj organizácie štátnych skúšok a s tým spojených termínov a úloh.

V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste sledovali zverejňované aktuálne informácie na stránke fakulty prípadne univerzity a my sa budeme snažiť Vás o ďalšom vývoji včas informovať.

prípade potreby kontaktujte študijné oddelenie e-mailom: ivana.mesjarova@uniag.sk

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Štátne skúšky Bc.

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v AR 2016/2017“, ktorý bol schválený v kolégiu dekanky dňa 13.12.2016.

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme sa budú konať

15. – 17.6.2020

Predmet štátnej skúšky

Predmetom ŠS je Bakalárska práca a obhajoba BP.

Priebeh ŠS

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia bakalárskej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k bakalárskej práci.

Bakalárskou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia prvého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej bakalárskej práce.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta ZP, vrátane známky z obhajoby ZP. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu ZP je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).