Štátne skúšky Bc.

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v AR 2016/2017“, ktorý bol schválený v kolégiu dekanky dňa 13.12.2016.

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme sa budú konať dňa

17.06.2019

Oficiálne otvorenie štátnych skúšok v bakalárskom stupni

bude 17. 6. 2019 o 8.00 hod.

pre jednotlivé študijné programy nasledovne:

- Krajinné inžinierstvo - miestnosť ZP – doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. – garant ŠP KBc
- Záhradníctvo - miestnosť BZ-11 – prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. – garantka ŠP ZBc
- Záhradná a krajinná architektúramiestnosť TD-01 - prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. – garantka ŠP ABc

Predmet štátnej skúšky

Predmetom ŠS je Bakalárska práca a obhajoba BP.

Priebeh ŠS

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia bakalárskej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k bakalárskej práci.

Bakalárskou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia prvého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej bakalárskej práce.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta ZP, vrátane známky z obhajoby ZP. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu ZP je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).