Dôležité termíny:

 

Odovzdanie BP: do 12.06.2020

Koniec skúšobného obdobia pre končiacich študentov Bc: 26.6.2020

Termíny konania ŠS Bc: 07. – 08.07.2020 (Komisie a poradie študentov budú dostupné v UIS najneskôr 03.07.2020)

Promócia Bc: konať sa nebude

Pokyny k štátnym skúškam pre končiacich študentov bakalárskeho štúdia na FZKI

Pokyny k štátnym skúškam na bakalárskom stupni štúdia v akademickom roku 2019-2020 v prostredí SPU (zdroj: web SPU v Nitre)

Čestné vyhlásenie (zdroj: web SPU v Nitre)

--

Vážení študenti,

vzhľadom na situáciu, ktorá sa vyvíjala veľmi dynamicky a nepredvídateľne, sme boli nútení niektoré kroky súvisiace s prípravou štátnych záverečných skúšok upraviť.

V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste si dôkladne prečítali materiál Organizačné zabezpečenie ŠS bakalárskeho štúdia a aby ste dôsledne dodržali uvedené termíny jednotlivých aktivít.

prípade potreby kontaktujte študijné oddelenie e-mailom: ivana.mesjarova@uniag.sk

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Súvisiace dokumenty:

- Organizačné zabezpečenie ŠS bakalárskeho štúdia

Štátne skúšky Bc.

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v AR 2016/2017“, ktorý bol schválený v kolégiu dekanky dňa 13.12.2016.

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme sa budú konať

15. – 17.6.2020

Predmet štátnej skúšky

Predmetom ŠS je Bakalárska práca a obhajoba BP.

Priebeh ŠS

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia bakalárskej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k bakalárskej práci.

Bakalárskou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia prvého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej bakalárskej práce.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta ZP, vrátane známky z obhajoby ZP. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu ZP je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).