Štátne skúšky

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre.

Inžinierske štúdium sa riadne končí štátnymi skúškami (ďalej len „ŠS“).

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme sa budú konať v súlade s harmonogramom akademického roka 2018/2019 v dňoch

27.05.2019 – 28.05.2019

 

Otvorenie štátnych skúšok

Oficiálne otvorenie ŠS v inžinierskom stupni bude 27.05.2019 o 8.00 hod.

Otvorenie ŠS pre jednotlivé študijné programy:

- Krajinné inžinierstvo - miestnosť ZP – prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. – garant ŠP KBc

- Záhradníctvo - miestnosť BZ-11 – prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. – garantka ŠP ZHI

- Záhradná a krajinná architektúramiestnosť TD-01 - prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. – garantka ŠP ARI

- Biotechnika parkových a krajinných úpravmiestnosť TD-01 – prof. Ing. Viera Paganová, PhD. – garantka ŠP BTI

 

Predmet štátnej skúšky

Diplomová práca a obhajoba DP, v hodnote 20 kreditov (kredity sa študentom započítajú po úspešnom vykonaní štátnej skúšky)

Priebeh štátnej skúšky

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia diplomovej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k diplomovej práci.

Diplomovou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia druhého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej diplomovej práce.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta záverečnej diplomovej práce, vrátane vrátane známky z obhajoby. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu záverečnej diplomovej práce je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).