Štátne skúšky

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre. Inžinierske štúdium sa riadne končí štátnymi skúškami (ďalej len „ŠS“).

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme sa budú konať v dňoch

29.05.2018 – 30.05.2018

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v študijnom programe International Master of Horticulture Science (IMHS) sa budú konať 01.06.2018 na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7

01.06.2018

Otvorenie štátnych skúšok

Oficiálne otvorenie ŠS v inžinierskom stupni bude 29.05.2018 o 8.00 hod.

Otvorenie ŠS pre jednotlivé študijné programy:

  • Krajinné inžinierstvo - miestnosť ZP – doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. – garant ŠP KBc
  • Záhradníctvo - miestnosť BZ01 – prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. – garantka ŠP ZHI
  • Záhradná a krajinná architektúra – miestnosť TD-01 - prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. – garantka ŠP ARI a Biotechnika parkových a krajinných úprav – prof. Ing. Viera Paganová, PhD. – garantka ŠP BTI

Predmet štátnej skúšky

Diplomová práca a obhajoba DP, v hodnote 20 kreditov (kredity sa študentom započítajú po úspešnom vykonaní štátnej skúšky)

Priebeh ŠS

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia diplomovej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k diplomovej práci.

Diplomovou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia druhého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej ZP.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta ZP, vrátane známky z obhajoby ZP. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu ZP je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).