Štátne skúšky

Autor: Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v AR 2016/2017“, ktorý bol schválený v kolégiu dekanky dňa 13.12.2016.

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme sa budú konať v dňoch

30.05.2017 – 31.05.2017

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v študijnom programe International Master of Horticulture Science (IMHS) sa budú konať na Záhradníckej fakulte Mendelovej univerzity v Lednici dňa

09.06.2017

Otvorenie štátnych skúšok

Oficiálne otvorenie ŠS v inžinierskom stupni bude 30.05.2017 o 8.00 hod.

Otvorenie ŠS pre jednotlivé študijné programy:

  • Krajinné inžinierstvo - miestnosť ZP – prof. Ing. Anna Streďanská, PhD. – garantka ŠP KII
  • Záhradníctvo miestnosť - miestnosť TD-02 – prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. – garantka ŠP ZHI-
  • Záhradná a krajinná architektúra – miestnosť TD-01 - prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. – garantka ŠP ARI a Biotechnika parkových a krajinných úprav – prof. Ing. Viera Paganová, PhD. – garantka ŠP BTI

Predmet štátnej skúšky

Diplomová práca a obhajoba DP, v hodnote 20 kreditov (kredity sa študentom započítajú po úspešnom vykonaní štátnej skúšky)

Priebeh ŠS

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia diplomovej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k diplomovej práci.

Diplomovou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia druhého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej ZP.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta ZP, vrátane známky z obhajoby ZP. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu ZP je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).