-- Aktuálne informácie --

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá sa vyvíja veľmi dynamicky a nepredvídateľne, Vás chceme uistiť, že prípravy štátnych záverečných skúšok v stanovených termínoch  pokračujú predbežne podľa pôvodného plánu.

II.stupeň: 22.06.-24.06.2020

Vzhľadom k neprehľadnému vývoju situácie však môžu byť v nasledujúcich dňoch a týždňoch prijaté nové nariadenia, ktoré sa môžu dotknúť aj organizácie štátnych skúšok a s tým spojených termínov a úloh.

V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste sledovali zverejňované aktuálne informácie na stránke fakulty prípadne univerzity a my sa budeme snažiť Vás o ďalšom vývoji včas informovať.

prípade potreby kontaktujte študijné oddelenie e-mailom: ivana.mesjarova@uniag.sk

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Štátne skúšky

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre.

Inžinierske štúdium sa riadne končí štátnymi skúškami (ďalej len „ŠS“).

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme sa budú konať v súlade s harmonogramom akademického roka 2018/2019 v dňoch

25. – 27.5.2020

 

 

Predmet štátnej skúšky

Diplomová práca a obhajoba DP, v hodnote 20 kreditov (kredity sa študentom započítajú po úspešnom vykonaní štátnej skúšky)

Priebeh štátnej skúšky

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia diplomovej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k diplomovej práci.

Diplomovou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia druhého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej diplomovej práce.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta záverečnej diplomovej práce, vrátane vrátane známky z obhajoby. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu záverečnej diplomovej práce je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).