-- Živé vysielanie štátnych skúšok inžinierskeho štúdia na FZKI --

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre zabezpečuje živé prenosy verejných častí štátnych skúšok na inžinierskom stupni (bez možnosti aktívneho zapojenia sa do priebehu štátnej skúšky) so zachovaním zásady prístupu verejnosti bez nahrávania tak, že skúšobná komisia bude za dodržania bezpečnostných opatrení prítomná v miestnosti a študent bude pripojený prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov z domáceho prostredia.

Upozorňujeme, že uvedené prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov.

Ďakujeme za pochopenie.

Žiadame verejnosť aby sa pripájala s VYPNUTÝM mikrofónom a VYPNUTOU kamerou.

s VYPNUTÝ mikrofón a VYPNUTÁ kamera

Vysielanie začína od 08:15 hod.

I-ARI záhradná a krajinná architektúra:

23.06.2020

24.06.2020

I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav:

23.06.2020

24.06.2020

I-ZHI záhradníctvo:

23.06.2020

24.06.2020

I-KII krajinné inžinierstvo:

23.06.2020

24.06.2020

I-KII krajinné inžinierstvo:

23.06.2020

24.06.2020

I-IMHS International Master of Horticulture Science:

24.06.2020

-- Aktuálne informácie --

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020 sa budú na FZKI SPU v Nitre pre všetky študijné programy konať online, v dňoch 23. – 24. júna 2020.

Pokyny sú platné pre všetkých študentov SPU v Nitre a sú zverejnené na adrese:
https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/pokyny-k-štátnym-skúškam-na-inžinierskom-stupni-štúdia-v-akademickom-roku-2019-2020

Študent, ktorý v prieskume uviedol, že má možnosť pripojenia k internetu a výpočtovú techniku, tak bude konať štátne skúšky dištančnou formou.
Výnimku tvoria študenti, ktorí uviedli, že nemajú možnosti pripojenia k internetu, resp. nemajú vhodnú výpočtovú techniku pre konanie online štátnej skúšky. Títo absolvujú štátnu skúšku prezenčnou formou, t.j. budú osobne prítomní na univerzite.

Zmena už nie je možná!

Riaďte sa informáciami v Organizačnom zabezpečení štátnych skúšok a pokynmi uvedenými nižšie:

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií v akademickom roku 2019/2020 (inžiniersky stupeň) - PDF

Súvisiace dokumenty:

- Pokyny pre študentov k dištančným štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia - materiál SPU v Nitre

- Pokyny pre členov komisie k dištančným štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia - materiál SPU v Nitre

- Pokyny pre študentov k štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia, ktorí sa zúčastnia prezenčne - materiál SPU v Nitre

- Čestné prehlásenie - vyplní a prinesie na štátnu skúšku len študent, ktorý príde na štátnice osobne

- Zásady konania ŠS v AR 2019/2020 - upravené v máji 2020

--

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá sa vyvíja veľmi dynamicky a nepredvídateľne, Vás chceme uistiť, že prípravy štátnych záverečných skúšok v stanovených termínoch  pokračujú predbežne podľa pôvodného plánu.

II.stupeň: 22.06.-24.06.2020

Vzhľadom k neprehľadnému vývoju situácie však môžu byť v nasledujúcich dňoch a týždňoch prijaté nové nariadenia, ktoré sa môžu dotknúť aj organizácie štátnych skúšok a s tým spojených termínov a úloh.

V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste sledovali zverejňované aktuálne informácie na stránke fakulty prípadne univerzity a my sa budeme snažiť Vás o ďalšom vývoji včas informovať.

prípade potreby kontaktujte študijné oddelenie e-mailom: ivana.mesjarova@uniag.sk

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Štátne skúšky

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre.

Inžinierske štúdium sa riadne končí štátnymi skúškami (ďalej len „ŠS“).

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme sa budú konať v súlade s harmonogramom akademického roka 2018/2019 v dňoch

25. – 27.5.2020

 

 

Predmet štátnej skúšky

Diplomová práca a obhajoba DP, v hodnote 20 kreditov (kredity sa študentom započítajú po úspešnom vykonaní štátnej skúšky)

Priebeh štátnej skúšky

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia diplomovej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k diplomovej práci.

Diplomovou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia druhého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej diplomovej práce.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta záverečnej diplomovej práce, vrátane vrátane známky z obhajoby. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu záverečnej diplomovej práce je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).