Upravené študijné plány od AR 2023/2024

 

I. stupeň štúdia - bakalárske študijné programy

Krajinná a záhradná architektúra - denná forma štúdia - 4 roky ABc-14

Krajinné inžinierstvo - KBc - denná a externá forma štúdia - od AR 2023/2024 - 3 roky: pre externú formu je rovnaký študijný plán ako pre dennú formu

Záhradníctvo - ZBc - denná a externá forma štúdia - od AR 2023/2024 - 3 roky: pre externú formu je rovnaký študijný plán ako pre dennú formu

--

II. stupeň štúdia - inžinierske študijné programy

Krajinná a záhradná architektúra - denná forma štúdia - 2 roky KZA

Krajinné inžinierstvo - KII - denná a externá forma štúdia - od AR 2023/2024 - 2 roky: pre externú formu je rovnaký študijný plán ako pre dennú formu

Záhradníctvo - ZHI - denná a externá forma štúdia - od AR 2023/2024 - 2 roky: pre externú formu je rovnaký študijný plán ako pre dennú formu

--

V súlade s Vašim študijným plánom:

» musíte absolvovať všetky povinné predmety (P) - zahŕňajú aj profilové predmety (sivé podfarbenie) aj doplňujúce predmety;

» profilové predmety (sivé podfarbenie) sú také, ktoré Vám tvoria "profil" absolventa študijného programu, preto ich musíte absolvovať vo forme povinných alebo povinne voliteľných predmetov;

» z povinne voliteľných predmetov (PV) musíte získať minimálne predpísaný počet kreditov (uvedené pod povinnými predmetmi, nad výberovými) - aj PV predmety zahŕňajú profilové predmety (sivé podfarbenie) - tie si "povinne volíte", za tie získate určitý počet kreditov a zvyšné si inými PV predmetmi doplníte; samozrejme môžete mať aj viac PV predmetov a kredity sa Vám presunú do výberových predmetov;

» výberové predmety - tu nie sú žiadne formálne obmedzenia - môžete si vybrať z kompletnej ponuky SPU predmetov v príslušnom (1. alebo 2.) stupni štúdia, ale voľte si ich rozumne, pretože tvoria časť Vášho budúceho profilu absolventa a tým ho značne dotvárajú - pokojne môžete mať PV predmet z iného študijného programu FZKI (čo aj odporúčame);

» môžete mať aj viac kreditov, ako je predpísané za výberové predmety, ale to je už na Vás.

Každý študijný plán v 2. stupni a KBc má PV predmety rozdelené na skupiny tzv. moduly/špecializácie:

» zo zvolenej (jednej) špecializácie zo skupiny povinne voliteľných predmetov (PV) musíte absolvovať všetky predmety a ostatné PV predmety si môžete vybrať aj z inej špecializácie (aj profilové) a za PV spolu musíte získať minimálne predpísaný počet kreditov (uvedené pod povinnými predmetmi, nad výberovými) ; samozrejme môžete mať aj viac PV predmetov a kredity sa Vám presunú do výberových predmetov

Na diplome po absolvovaní štúdia budete mať všetci uvedené odbor "Poľnohospodárstvo a krajinárstvo" a príslušný študijný program (Krajinné inžinierstvo, Krajinná a záhradná architektúra alebo Záhradníctvo) bez ohľadu na modul/špecializáciu.