Harmonogram zápisov na inžinierske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2017/2018

application/msword Harmonogram zápisov na inžinierske štúdium (denná a externá forma štúdia) (88.3 kB)

Harmonogram zápisov na bakalárske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2017/2018

application/msword Harmonogram zápisov na bakalárske štúdium (denná a externá forma štúdia) (89.2 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov

application/pdf Súhlas so spracovaním osobných údajov (259.1 kB)

Oznámenie pre register študentov akademický rok 2017/2018

application/pdf Oznámenie pre register študentov - 2. a 3. ročník (261.6 kB)

Oznámenie pre register študentov akademický rok 2017/2018

application/pdf Oznámenie pre register študentov - 1. ročník (258.8 kB)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií v akademickom roku 2016/2017 (bakalársky stupeň)

application/pdf Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií (420.2 kB)

Posudok oponenta bakalárskej práce akademický rok 2016/2017

application/msword Posudok oponenta bakalárskej práce (42.6 kB)

Posudok vedúceho bakalárskej práce akademický rok 2016/2017

application/msword Posudok vedúceho bakalárskej práce (42.8 kB)

Charakteristika ochorení

application/pdf Charakteristika ochorení (514.0 kB)

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

application/pdf Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami (219.7 kB)

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými potrebami

application/pdf Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. (42.2 kB)

Zákon č. 57/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2012 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 100)

application/pdf Zákon č. 57/2012 Z. z. (42.0 kB)

Priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami a určenie rozsahu podporných služieb

application/pdf Priznanie štatútu (321.6 kB)

Odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami

application/pdf Odporúčanie (392.3 kB)

Vstupný dotazník študenta so špecifickými potrebami

application/pdf Vstupný dotazník študenta (390.9 kB)

Žiadosť pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

application/pdf Žiadosť pre získanie štatútu študenta (396.3 kB)

Vstupný dotazník uchádzača so špecifickými potrebami

application/pdf Vstupný dotazník uchádzača (390.9 kB)

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky na FZKI SPU v Nitre

application/pdf Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky (395.2 kB)

Samohodnotiaca správa kvality FZKI SPU v Nitre

application/pdf Samohodnotiaca správa kvality (264.3 kB)

Poplatky spojené so štúdiom na SPU v Nitre v akademickom roku 2017/2018

application/pdf Poplatky spojené so štúdiom (349.6 kB)

Poriadok poplatkov SPU v Nitre

application/pdf Poriadok poplatkov (465.0 kB)

Oznámenie pre register študentov akademický rok 2017/2018

application/msword Oznámenie pre register študentov (36.9 kB)

Výsledky talentové skúšky 2017/2018

application/pdf Výsledky talentové skúšky (196.8 kB)

Supervisor's Review Of The Master's Thesis

application/pdf Supervisor's Review (451.2 kB)

Opponent's Review Of The Master's Thesis

application/pdf Opponent's Review (307.0 kB)

Dohoda o odbornej praxi študenta

application/pdf Dohoda o odbornej praxi študenta (243.4 kB)

Návrh tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018

application/pdf Témy dizertačných prác 2017/2018 (738.2 kB)

Potvrdenie - odborná prax

application/pdf Potvrdenie (173.9 kB)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií v akademickom roku 2016/2017 (Inžiniersky stupeň)

application/pdf Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií (345.1 kB)

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017

application/pdf Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa (197.1 kB)

Odborná prax - potvrdenie

application/pdf Odborna_prax_potvrdenie1.pdf (33.2 kB)

Politika kvality 2015/2016 a 2016/2017

application/pdf Politika kvality (48.7 kB)

Ciele kvality na zlepšovanie vzdelávania na FZKI SPU v Nitre na AR 2015/2016 a 2016/2017

application/pdf Ciele kvality na zlepšovanie vzdelávania na FZKI (51.6 kB)

Zoznam študentov dennej formy štúdia, ktorým sa priznáva motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium) v kalendárnom roku 2017

application/pdf Zoznam študentov dennej formy štúdia (46.4 kB)

Smernica dekanky FZKI č.1/2017 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2017

application/pdf Smernica dekanky FZKI č.1/2017 (74.4 kB)

Študijný plán, Bc., 2016/2017, ZH

application/pdf Študijný program: Záhradníctvo (125.6 kB)

Študijný plán, Bc., 2016/2017, KI

application/pdf Študijný program: Krajinné inžinierstvo (128.5 kB)

Študijná príručka 2016/2017

application/pdf Študijná príručka (694.6 kB)

Posudok vedúceho diplomovej práce 2016/2017

application/msword Posudok vedúceho diplomovej práce (.doc) (38.4 kB)

Posudok vedúceho bakalárskej práce 2016/2017

application/msword Posudok vedúceho bakalárskej práce (.doc) (45.2 kB)

Posudok oponenta diplomovej práce 2016/2017

application/msword Posudok oponenta diplomovej práce (.doc) (43.6 kB)

Posudok oponenta bakalárskej práce 2016/2017

application/msword Posudok oponenta bakalárskej práce (.doc) (45.1 kB)

Dohoda o diplomovej praxi študenta

application/pdf Dohoda o diplomovej praxi (33.5 kB)

Organizácia praxe na FZKI

application/pdf Organizácia praxe (44.0 kB)

Školné na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v III. stupni štúdia

application/pdf Výška školného - výlučne anglický jazyk, III. stupeň štúdia (831.5 kB)

Školné na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka

application/pdf Výška školného - slovenský jazyk alebo kombinácia slovenského a anglického jazyka (831.5 kB)

Školné na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku

application/pdf Výška školného - slovenský jazyk (788.4 kB)

Plán podujatí na rok 2017

application/pdf Plán podujatí na FZKI 2017 (446.2 kB)

Vypísanie tém záverečných prác v AR 2016/2017

application/pdf Vypísanie tém záverečných prác (89.7 kB)

Harmonogram výučby (I. až III. stupeň štúdia) na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017

application/pdf Harmonogram výučby na FZKI SPU v Nitre ak. rok 2016/2017 (28.5 kB)

Harmonogram zápisov na štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2016-2017 (denná a externá forma štúdia)

application/pdf Harmonogram zápisov na štúdium a do ďalšieho roka štúdia (2.1 MB)

Posudok oponenta bakalárskej práce FZKI 2015/2016

application/msword Posudok oponenta bakalárskej práce (42.6 kB)

Posudok vedúceho bakalárskej práce FZKI 2015/2016

application/msword Posudok vedúceho bakalárskej práce (42.8 kB)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií v akademickom roku 2015/2016 (inžiniersky stupeň)

application/pdf Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok (638.8 kB)

Posudok oponenta diplomovej práce FZKI 2015/2016

application/msword Posudok oponenta diplomovej práce (41.8 kB)

Posudok vedúceho diplomovej práce FZKI 2015/2106

application/msword Posudok vedúceho diplomovej práce (36.5 kB)

Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program biotechnika parkových a krajinných úprav (študijný program s pozastavenými právami) akad. rok 2015/2016

application/pdf Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program biotechnika parkových a krajinných úprav (95.6 kB)

Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program krajinné inžinierstvo (študijný program s pozastavenými právami) akademický rok 2015/2016

application/pdf Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program krajinné inžinierstvo (94.4 kB)

Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program záhradníctvo (študijný program s pozastavenými právami) akademický rok 2015/2016

application/pdf Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program záhradníctvo (98.6 kB)

Okruhy otázok na štátne skúšky inžiniersky stupeň štúdia – externá forma študijný program záhradníctvo (študijný program s pozastavenými právami) akademický rok 2015/2016

application/pdf Okruhy otázok na štátne skúšky inžiniersky stupeň štúdia – externá forma študijný program záhradníctvo (88.4 kB)

Motivačné štipendium - za vynikajúce plnenie študijných povinností

application/pdf Zoznam študentov ktorým sa priznáva prospechové štipendium v roku 2016 (33.3 kB)

Témy dizertačný prác pre akademický rok 2016/2017

application/pdf Témy dizertačný prác (134.5 kB)

Smernica dekanky FZKI č.1/2016 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2016

application/pdf smernica-dekanky-fzki-01-2016-o-priznavani-motivacneho-stipendia-2016.pdf (82.2 kB)