URANOS - Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Stručný popis projektu:
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (NAS, 2018) predstavuje základný rámec pre tvorbu systémov znižujúcich možné negatívne dopady klimatických zmien v poľnohospodárstve. Z hľadiska implementácie NAS je dôležitým predpokladom vedomostná základňa živená prostredníctvom výskumu využívajúceho kvalitatívne nové údaje o poľnohospodárskej krajine. Celkovým cieľom plánovaných výskumných aktivít je vytvorenie údajovej a vedomostnej základne pre podporu rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd, čo priamo reflektuje dlhodobý cieľ RIS3 - znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií poľnohospodárskej pôdy súvisiacich s klimatickou zmenou. Kvôli prehľadnosti môžeme plánované výskumné aktivity rozdeliť do 3 nasledovných výskumných tém: Tvorba nových prístupov a údajov pre včasné hodnotenie, monitoring a prognózy sucha. Predikcia klimatických zmien a komplexné hodnotenie dopadov na poľnohospodársku krajinu. Hodnotenie miery degradácie pôdy a návrhy optimálneho využívania pôdy. Príspevok projektu k vybraným aktivitám bude vo forme vytvorených nových a udržaní existujúcich pracovných výskumných miest, v technologických a netechnologických výstupoch výskumu a vývoja uplatnených v praxi formou inovácií a v spoločných vzájomných projektoch v oblastiach tematických priorít.

Harmonogram realizácie aktivít:
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: apríl 2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2023
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 39

Karta projektu

Aktivity a partneri projektu

A1 Tvorba DPZ produktov pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych porastov, zmien poľnohospodárskej krajiny a predikčné krajinné modelovanie ÚSTAV KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV (hlavný riešiteľ)
A2 Tvorba nových klimatických produktov vrátane regionálne špecifických scenárov zmeny klimatických ukazovateľov SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (Partner 3)
A3 Modelovanie dopadov klimatickej zmeny na pôdu a tvorba priestorovo diferencovaných informácií o pôde v agrárnej krajine NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM (Partner 1)
A4 Návrh adaptačných opatrení na predchádzanie negatívnych vplyvov v dôsledku klimatických zmien v poľnohospodárstve SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE (Partner 2)
A5 Hodnotenie socioekonomických a environmentálnych dopadov klimatických zmien UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE (Partner 4)
A6 Výskum nových techník spracovania, analýzy a vizualizácie odvodených údajov, automatizácia procesingu údajov z DPZ, priestorové modelovanie YMS, A.S (Partner 5)
A7 Vývoj nástrojov na spracovanie a publikovanie špecifických typov dát YMS, A.S (Partner 5)

Financovanie:
Výskumný projekt podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, OP Integrovaná infraštruktúra; Kód projektu v ITMS2014+: 313011W580

Kód projektu v ITMS2014+: 313011W580

Webové stránky:
https://www.itms2014.sk/projekt?id=dc565117-a52e-4df4-b386-581ccdec73b2

Poďakovanie projektu

Slovenská verzia:
„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: „Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd“ (kód ITMS2014+ 313011W580), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

Anglická verzia:
"This publication is the result of the project implementation: „ Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation ” (ITMS2014+ 313011W580) supported by the Integrated Infrastructure Operational Programme funded by the ERDF."