Aktuálne informácie

napísal

Medzinárodná federácia krajinných architektov (IFLA) tento rok oslávila 75. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti zorganizovala Talianska asociácia krajinnej architektúry (AIAPP) v spolupráci s IFLA Europe (európska organizácia IFLA) medzinárodnú konferenciu so zaujímavým názvom „Lost Landscapes“ (Stratené krajiny), ktorá sa konala v talianskom Neapole od 11. do 15. októbra 2023. Na konferencii a zhromaždení zastupoval Slovensko delegát SAS, autorizovaný krajinný architekt doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

napísal

V utorok 5. decembra privítame na Ústave krajinnej architektúry významnú osobnosť slovenskej krajinnej architektúry (OsKAr), Ing. Evu Semanovú, ktorá pôsobila vyše tri desaťročia v službách ochrany nášho kultúrneho dedičstva, najmä historickej zelene, na Krajskom pamiatkovom úrade v Prešove. Vo svojej prednáške v rámci série Výberov:KA bude hovoriť o obnove historickej zelene na príkladoch vojnových cintorínov I. svetovej vojny a Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule.

napísal

Pri príležitosti 17. novembra - Medzinárodného dňa študentstva vedenie fakulty ocenilo študentov, ktorí sa svojimi mimoriadnymi aktivitami zaslúžili o rozvoj dobrého mena fakulty.

napísal

AS FZKI SPU v Nitre vyhlasuje riadne voľby do AS FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce FZKI na deň 20. 11. 2023. V prípade opakovania volieb do AS FZKI SPU v Nitre sa nové voľby budú konať dňa 5. 12. 2023. Harmonogram priebehu volieb bude zverejnený v zmysle Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre. -- aktualizované 21.11.2023 12:09hod.: Predbežné výsledky -- Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI (2023-2027) bude 13.12.2023 o 09:00.

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa študentstva oceniť doktorandov fakulty za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. A to v kategórií za najlepšiu publikáciu v prvoautorstve doktoranda, ktorá vyšla v roku 2022 v časopisoch evidovaných v databáze WoS (Q1-Q4).