Aktuálne informácie

napísal

Komunálne odpadové hospodárstvo

Odborná exkurzia pre študentov, 13. apríl 2016 (streda). Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Báreková, PhD. Návšteva kompostárne a oboznámenie sa s využívanou technológiou spracovania biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho na území mesta Nitra.

napísal

Environmentálne manažérstvo, Environmentálne záťaže

Odborná exkurzia pre študentov, 5. a 7. apríl 2016. Organizátor: Ing. L. Lackóová, PhD., doc. Ing. K. Halászová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkovych úprav FZKI SPU v Nitre, Ing. K. Paluchová, Ing. J. Helma, PhD., Odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb SAŽP

napísal

Súčasné trendy v tvorbe rodinných záhrad

Výberová prednáška - Súčasné trendy v tvorbe rodinných záhrad, streda 18. apríla 2016 o 09:00 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Eugen Guldan, PhD.

napísal

Princípy tvorby rodinných záhrad

Výberová prednáška - Princípy tvorby rodinných záhrad, streda 30. marca 2016 o 13:30 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Katarína Tomanová

napísal

Veda mladých 2016

XI. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná mladými vedeckými pracovníkmi FZKI SPU v Nitre v spolupráci s Ústavom aplikovanej a krajinnej ekológie Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne. 07. - 09. september 2016, Brno, Česká republika. Záväzné termíny, informácie/organizačné pokyny.