VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

je program ďalšieho vzdelávania garantovaný prof. Ing. Petrom Halajom, CSc. z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka pre pracovníkov štátneho sektora, samosprávy, komerčných spoločností, ako aj organizácií tretieho sektora a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vodného hospodárstva.

Kurz je v rozsahu 140 hodín – 20 dní (7 hodín/deň)

- Hydromechanika (21 h)
- Vodné stavby a vodné toky (28 h)
- Hydrológia (14 h)
- Biometeorológia a klimatológia (14 h)
- Práca s dátami vo vodnom hospodárstve (7 h)
- Meranie kvality a kvantity vody (7 h)
- Legislatíva životného prostredia v praxi (14 h)
- Voda v krajine (28 h)
- Organizácia stavebníctva a oceňovanie stavebných prác (7 h)
- Realizácia a montáž automatických zavlažovacích systémov (10 h)

Účastníci sa oboznámia s jednotlivými oblasťami, ktoré komplexne pokrývajú problematiku vodného hospodárstva v oblasti teoretickej aj v praktickej.

Výučba prebieha blokovo počas 20 dní výučby. Jeden deň výučby trvá 7 hodín.

Poplatok za kurz 850 EUR.

Absolventi získajú súhrnné aktuálne poznatky a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (príloha vyhlášky č. 97/2010 Z. z.), ktoré sa vydáva po absolvovaní vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Kvalifikácia je evidovaná.

Termín kurzu

bude upresnený

Kontakt

Bližšie informácie - kvszk@uniag.sk, prípadne Ing. Kristína Candráková, PhD.- 037/ 641 5406

Ak máte záujem o niektorý z odborných vzdelávacích programov, prosím, kontaktujte kanceláriu ďalšieho vzdelávania SPU v Nitre: kvszk@uniag.sk

Prihlasovanie na termíny je spustené aj na  http://www.uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy/

SPU v Nitre si vyhradzuje právo vzdelávací program neotvoriť v prípade ...

Prečo je toto vzdelávanie dôležité

- Voda predstavuje jeden zo základných faktorov formujúcich krajinu, ale aj ľudskú spoločnosť. Poznanie fyzikálnych zákonitostí, ako aj technických, biologických a legislatívnych možností umožňujú jej racionálne využívanie pre potreby ľudskej spoločnosti a krajiny ako prírodného prostredia s jej biotickými a abiotickými prvkami. 
- V súčasnosti sme svedkami prebiehajúcich procesov klimatickej zmeny a jej dopadov na socioekonomický vývoj spoločnosti. Tieto faktory sa odzrkadľujú aj v nových požiadavkách na prevádzku a budovanie vodných stavieb.
- Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, ktorí pracujú priamo vo vodnom hospodárstve, ako aj v oblastiach, ktoré ovplyvňujú manažment vody v krajine, sú predpokladom pre zvládnutie tejto problematiky z hľadiska jej množstva, kvality, ako aj ochrany pred nepriaznivými dôsledkami jej nedostatku alebo nadbytku.

Naučíme Vás a Vašich kolegov

- Základným zákonitostiam obehu vody v prírode, poznatkom z oblasti meteorológie, hydromechaniky, hydropedológie a hydrológie.
- Možnostiam eliminácie negatívnych dôsledkov zmeny klímy s dôrazom na riešenie otázok sucha a povodní.
- Zásadám integrovaného manažmentu povodí a riešením otázok zadržiavania vody v krajine
- Účelu budovania vodných stavieb a ich histórii v rámci Slovensku a EÚ.
- Legislatíve vodného hospodárstva v SR a EÚ
- Všeobecným princípom spracovania údajov v oblasti vodného hospodárstva a základom využitia matematických a numerických modelov.
- Zručnostiam umožňujúcim merania základných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vody v teréne a v laboratóriu.
- Základným poznatkom z oblasti investičného procesu v stavebníctve, cenotvorby, oceňovania stavebných prác a tvorby rozpočtu.