Akademický rok 2021 - 2022 na FZKI SPU v Nitre

-- aktualizácie a rôzne COVID informácie pre študentov a učiteľov fakulty --

Organizácia štúdia na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia

Vzdelávací proces sa realizuje v zmysle Harmonogramu výučby SPU v Nitre na akademický rok 2021/2022. V prípade zmeny harmonogramu štúdia z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie bude táto zmena univerzitou včas oznámená.

Vzdelávanie študentov v dennej forme štúdia bude prebiehať kombinovanou metódou (prednášky dištančne a cvičenia prezenčne).

Vzdelávanie študentov v externej forme štúdia bude prebiehať dištančnou metódou alebo podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt, v závislosti od študijného programu, kombinovanou metódou.

Doktorandský stupeň štúdia sa realizuje bez zmien a v zmysle individuálneho študijného plánu.

Prax študentov je zabezpečovaná prezenčne v zmysle študijných plánov a podľa pokynov príslušných prodekanov jednotlivých fakúlt, pri dodržaní epidemických opatrení.

COVID Automat infografika

Infografika COVID19 - Hromadné podujatia

COVID Automat infografika - prekrytie horných dýchacích ciest