Harmonogram zápisov na bakalárske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2018/2019 (denná a externá forma štúdia)

Zápis do 1. roka štúdia – bakalárske študijné programy

Študijný program Krajinná a záhradná architektúra Záhradníctvo Krajinné inžinierstvo Krajinné inžinierstvo a Záhradníctvo
Dátum 4.9.2018 4.9.2018 5.9.2018 5.9.2018
Čas 9:00 13:00 9:00 13:00
Forma štúdia denná denná denná externá
Miestnosť TD02* TD02* TD02* TD02*

*Miestnosť TD02 sa nachádza na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7.

Dokumenty potrebné pre zápis študenta na štúdium (pre študentov, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium)

 • - občiansky preukaz
 • - rozhodnutie o prijatí
 • - 1 fotografiu o rozmeroch 3,4 x 4,5 cm
 • - oznámenie pre register študentov pre 1. ročník (nájdete aj v „Súvisiacich dokumentoch“)
 • - súhlas so spracovaním osobných údajov (nájdete aj v „Súvisiacich dokumentoch“)

Dokumenty potrebné pre zápis študenta na štúdium (pre študentov, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium)

 • - občiansky preukaz
 • - rozhodnutie o prijatí
 • - 1 fotografiu o rozmeroch 3,4 x 4,5 cm
 • originál, resp. úradne overenú kópiu dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania (platí pre študentov, ktorí ju nezaslali poštou do dňa konania zápisu)
 • - oznámenie pre register študentov pre 1. ročník (nájdete aj v „Súvisiacich dokumentoch“)
 • - súhlas so spracovaním osobných údajov (nájdete aj v „Súvisiacich dokumentoch“)

Rozhodnutie o podmienečnom prijatí bolo zasielané všetkým uchádzačom, ktorí v zmysle §56 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, neplnili v čase podania prihlášky na štúdium základnú podmienku prijatia na vysokú školu (nemali ukončené stredoškolské vzdelanie). Z uvedeného dôvodu je na zápis potrebné priniesť originál, alebo overenú kópiu dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie).

Zápis do ďalších rokov štúdia bakalárskych študijných programov v dennej a externej forme štúdia

Zápis do ďalšieho roka štúdia sa bude realizovať dvoma formami

 • - E-zápisom, pre študentov, ktorí v predchádzajúcom akademickom roku splnili podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia (dosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov)
 • - Osobným zápisom, pre študentov, ktorí nedosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov.


Pokyny pre E-zápis

 • - Zápis študentov pre akademický rok 2018/2019 sa bude realizovať elektronicky v Univerzitnom informačnom systéme (UIS) tzv. e-zápis,
 • - E- zápis je možné realizovať od 1.8.2018 do 31.8.2018 (podmienkou e-zápisu je uhradenie všetkých finančných záväzkov voči univerzite – platby je potrebné zrealizovať aspoň tri dni pred plánovaným e-zápisom z dôvodu automatizovaného priraďovania platieb do UIS)

Po e-zápise je potrebné si ihneď doregistrovať opakované predmety a vytvoriť si rozvrh na akademický rok 2018/2019.

 • - Tvorba rozvrhov hodín  študentmi– od 1.9. 2018 do 2.10.2018 -   informáciu o tvorbe rozvrhov hodín zašle študentom CIKT

Postup e-zápisu

 • - prihlásenie do UIS,
 • - portál študenta,
 • - registrácie/zápisy,
 • - v spodnej časti ikona zapísať!

Pokyny pre Osobný zápis

Osobný zápis do ďalšej časti štúdia sa bude realizovať v dňoch 11.9.2018, 12.09.2018 a 13.9.2018, v čase od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 do 15.00 h na študijnom oddelení D-FZKI.

Potvrdenia o štúdiu a iné doklady spojené so zápisom

 • - na študijnom oddelení každý pracovný deň od 24.9. do 5.10.2018, od 09.00 do 11.00 h a od 13.00 do 15.00 h.
 • - potvrdenie o štúdiu sa bude potvrdzovať na vytlačenom formulári z UIS (je potrebné si ich vytlačiť a priniesť so sebou!)
 • - každý študent odovzdá na študijnom odd. vyplnené tlačivá (súvisiace dokumenty v spodnej časti stránky) „Oznámenie pre register študentov akademický rok 2018/2019“ (Externisti toto oznámenie nevypĺňajú) a „Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
 • - na študijnom odd. je potrebne odovzdať denník praxe a výkaz o štúdiu pre zapísanie zápočtu z praxe (platí pre študentov, ktorí realizovali prax).

Študenti FZKI môžu skúšky vykonávať v skúškovom období akademického roka 2017/2018 najdlhšie do 31. júla 2018. Predĺženie skúškového obdobia nie je možné!

Začiatok kontaktnej výučby akademického roka 2017/2018 pre dennú formu štúdia je 24. septembra 2018 (pondelok).

Súvisiace dokumenty