Záverečné práce

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť pracovať so základnou odbornou literatúrou, zhromažďovať, interpretovať a prezentovať vedomosti o problematike a praktickom riešení daného problému. Bakalárska práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy. Na bakalársku záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 2. ročníka 1. stupňa denného a externého štúdia študijných programov ZBc a KBc a 3. ročníka ABc14 a to podľa zverejnených termínov a pokynov.

Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce rozsahom a kvalitou spracovania témy. Slúži na overovanie vedomostí, skúseností, znalostí a zručností, ktoré študent nadobudol počas štúdia, zvládnutie odbornej terminológie a aplikáciu základných vedeckých metód. Študent ňou preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce. Diplomová práca môže mať charakter teoretický, výskumný alebo aplikačný. Na diplomovú záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 1. ročníka 2. stupňa denného štúdia (prezenčná a kombinovaná metóda) študijných programov ZII, KII, ARI, BII. IMHS a to podľa zverejnených termínov a pokynov.

V akademickom roku 2020/2021 

sa študenti  na tému záverečnej práce prihlasujú v systéme UIS 

po dohode s vedúcim ZP 

v termíne od 23.11.2020  najneskôr do 20.12.2020.

Usmernenie ku odovzdávaniu záverečných prác v AR 2019/2020

Usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác pre školiteľov

Usmernenie k odovzdávaniu záverečných diplomových prác (DP)

Usmernenie k odovzdávaniu záverečných bakalárskych prác (BP)

Šablóny posudkov záverečných prác

Posudok oponenta bakalárskej práce

Posudok vedúceho bakalárskej práce

Posudok oponenta diplomovej práce

Posudok vedúceho diplomovej práce

Pokyny pre diplomantov ARI ku príprave posteru a portfólia ku obhajobe diplomovej práce

Pokyny k odovzdaniu podkladov k posterom a portfóliu k záverečným prácam

Návrh - grafika - portfólio

Návrh - grafika - poster

Seminár k záverečným prácam

Usmernenie pre väzbu a tlač záverečných prác

  • - Záverečná práca môže byť zviazaná v mäkkej lepenej väzbe
  • - Tvrdá obálka nie je podmienkou
  • - Hrebeňová väzba (plastová, kovová a pod.) prípustná nie je
  • - Záverečnú prácu je možné tlačiť obojstranne s výnimkou titulných listov, úvodu, záveru a použitej literatúry
  • - Pre tlač záverečnej práce je vhodné použiť papier vyrobený 100 % z recyklovaných zložiek, čo môže byť uvedené v časti pod čestným prehlásením alebo poďakovaním (príklad) POZOR vkladať treba logá z obalu reálne použitého papiera, v príklade uvedené sú len vzorom.

Súvisiace dokumenty: