Záverečné práce

V zmysle článku 20 ods. 4 Študijného poriadku SPU v Nitre je súčasťou štúdia v každom študijnom programe ZÁVEREČNÁ PRÁCA, ktorá s jej obhajobou tvorí jeden predmet a patrí medzi štátne skúšky.
Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác sa v zmysle čl. 4 ods. 1 Smernice SPU v Nitre č. 36/2013 (ďalej len „Smernica“) o záverečných a habilitačných prácach zverejňujú podľa študijných programov prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS) v termíne stanovenom harmonogramom akademického roka.

Definícia záverečných prác podľa smernice:

 • Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť pracovať so základnou odbornou literatúrou, zhromažďovať, interpretovať a prezentovať vedomosti o problematike a praktickom riešení daného problému. Bakalárska práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy.
 • Na bakalársku záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 2. ročníka 1. stupňa denného a externého štúdia študijných programov ZBc a KBc a 3. ročníka ABc14 a to podľa zverejnených termínov a pokynov.
 •  
 • Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce rozsahom a kvalitou spracovania témy. Slúži na overovanie vedomostí, skúseností, znalostí a zručností, ktoré študent nadobudol počas štúdia, zvládnutie odbornej terminológie a aplikáciu základných vedeckých metód. Študent ňou preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce. Diplomová práca môže mať charakter teoretický, výskumný alebo aplikačný.
 • Na diplomovú záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 1. ročníka 2. stupňa denného štúdia (prezenčná a kombinovaná metóda) študijných programov ZII, KII, ARI, BII. IMLE a to podľa zverejnených termínov a pokynov.

Usmernenie ku odovzdávaniu záverečných prác v AR 2018/2019

Usmernenie pre končiacich študentov II. stupňa štúdia - odovzdávanie záverečných diplomových prác a ukončenie semestra

Usmernenie pre končiacich študentov I. stupňa štúdia - odovzdávanie záverečných bakalárskych prác a ukončenie semestra

Usmernenie pre vedúcich záverečných prác a katedry - odovzdávanie záverečných prác a ukončenie semestra diplomantov a bakalárov 2018/2019

Šablóny posudkov záverečných prác

Posudok oponenta bakalárskej práce

Posudok vedúceho bakalárskej práce

Posudok oponenta diplomovej práce

Posudok vedúceho diplomovej práce

Seminár k záverečným prácam

Usmernenie pre väzbu a tlač záverečných prác

 • - Záverečná práca môže byť zviazaná v mäkkej lepenej väzbe
 • - Tvrdá obálka nie je podmienkou
 • - Hrebeňová väzba (plastová, kovová a pod.) prípustná nie je
 • - Záverečnú prácu je možné tlačiť obojstranne s výnimkou titulných listov, úvodu, záveru a použitej literatúry
 • - Pre tlač záverečnej práce je vhodné použiť papier vyrobený 100 % z recyklovaných zložiek, čo môže byť uvedené v časti pod čestným prehlásením alebo poďakovaním (príklad) POZOR vkladať treba logá z obalu reálne použitého papiera, v príklade uvedené sú len vzorom

Dôležité dátumy:

 • - študenti sa hlásia na témy záverečných prác v prostredí UIS po dohode so školiteľom - do 21.12.2018 - školiteľ študenta potvrdí, resp. odmietne

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Upravila: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.