Záverečné práce

V zmysle článku 20 ods. 4 Študijného poriadku SPU v Nitre je súčasťou štúdia v každom študijnom programe ZÁVEREČNÁ PRÁCA, ktorá s jej obhajobou tvorí jeden predmet a patrí medzi štátne skúšky.
Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác sa v zmysle čl. 4 ods. 1 Smernice SPU v Nitre č. 36/2013 (ďalej len „Smernica“) o záverečných a habilitačných prácach zverejňujú podľa študijných programov prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS) v termíne stanovenom harmonogramom akademického roka.

Definícia záverečných prác podľa smernice:

  • Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť pracovať so základnou odbornou literatúrou, zhromažďovať, interpretovať a prezentovať vedomosti o problematike a praktickom riešení daného problému. Bakalárska práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy.
  • Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce rozsahom a kvalitou spracovania témy. Slúži na overovanie vedomostí, skúseností, znalostí a zručností, ktoré študent nadobudol počas štúdia, zvládnutie odbornej terminológie a aplikáciu základných vedeckých metód. Študent ňou preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce. Diplomová práca môže mať charakter teoretický, výskumný alebo aplikačný.

Usmernenie pre väzbu a tlač záverečných prác

  • Záverečná práca môže byť zviazaná v mäkkej lepenej väzbe
  • Tvrdá obálka nie je podmienkou
  • Hrebeňová väzba (plastová, kovová a pod.) prípustná nie je
  • Záverečnú prácu je možné tlačiť obojstranne s výnimkou titulných listov, úvodu, záveru a použitej literatúry
  • Pre tlač záverečnej práce je vhodné použiť papier vyrobený 100 % z recyklovaných zložiek, čo môže byť uvedené v časti pod čestným prehlásením alebo poďakovaním

Autor: Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť