Záverečné práce

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť pracovať so základnou odbornou literatúrou, zhromažďovať, interpretovať a prezentovať vedomosti o problematike a praktickom riešení daného problému. Bakalárska práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy. Na bakalársku záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 2. ročníka 1. stupňa denného a externého štúdia študijných programov ZBc a KBc a 3. ročníka ABc14 a to podľa zverejnených termínov a pokynov.

Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce rozsahom a kvalitou spracovania témy. Slúži na overovanie vedomostí, skúseností, znalostí a zručností, ktoré študent nadobudol počas štúdia, zvládnutie odbornej terminológie a aplikáciu základných vedeckých metód. Študent ňou preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce. Diplomová práca môže mať charakter teoretický, výskumný alebo aplikačný. Na diplomovú záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 1. ročníka 2. stupňa denného štúdia (prezenčná a kombinovaná metóda) študijných programov ZII, KII, ARI, BII. IMHS a to podľa zverejnených termínov a pokynov.

Termíny odovzdania záverečných prác v akademickom roku 2020/2021:

- diplomová práca

- bakalárska práca

Šablóny posudkov na záverečné bakalárske a diplomové práce od akademického roka 2020/2021:

- Pokyny na vyplnenie e-posudkov na záverečné práce/Instruction for completing

- Pokyny na podpísanie a uzamknutie posudkov pred vložením do UIS

- Posudok vedúceho záverečnej práce/Supervisors Review of Final Thesis

- Oponentský posudok záverečnej práce (experimentálnej, tvorivej, projektovej)/Oponents Review of Final Thesis (experimental, creative, project)

- Oponentský posudok záverečnej práce (kompilačnej)/Oponents Review of Final Thesis (compilation)

Sledujte stránku - informácie aktualizujeme podľa vývoja situácie!

Pokyny pre diplomantov ARI ku príprave posteru a portfólia ku obhajobe diplomovej práce

Pokyny k odovzdaniu podkladov k posterom a portfóliu k záverečným prácam

Návrh - grafika - portfólio

Návrh - grafika - poster

Seminár k záverečným prácam

Usmernenie pre väzbu a tlač záverečných prác

  • - Záverečná práca môže byť zviazaná v mäkkej lepenej väzbe
  • - Tvrdá obálka nie je podmienkou
  • - Hrebeňová väzba (plastová, kovová a pod.) prípustná nie je
  • - Záverečnú prácu je možné tlačiť obojstranne s výnimkou titulných listov, úvodu, záveru a použitej literatúry
  • - Pre tlač záverečnej práce je vhodné použiť papier vyrobený 100 % z recyklovaných zložiek, čo môže byť uvedené v časti pod čestným prehlásením alebo poďakovaním (príklad) POZOR vkladať treba logá z obalu reálne použitého papiera, v príklade uvedené sú len vzorom.

Súvisiace dokumenty: