Záhradná a krajinná architektúra, Bc., nadpis

Absolvent študijného programu Záhradná a krajinná architektúra v 3. stupni pozná metodológiu a prostriedky vedeckého výskumu. Ovláda vedecké metódy hodnotenia, plánovania a tvorby krajinného priestoru. Je spôsobilý analyzovať a tvorivo ovplyvňovať využívanie krajiny v súlade so sociálnymi a ekologickými prioritami spoločnosti. Dokáže riešiť úlohy záhradnej a krajinnej tvorby v kontexte s urbanizmom a územným plánovaním. Vo svojej práci je schopný využiť prostriedky GIS a CAD systémov pre účely analýzy a modelovania v krajine. Navrhuje nové prístupy, metódy a technológie využiteľné pre plánovanie, projekciu, zakladanie a manažment priestorov a plôch záhradnej, parkovej a krajinnej tvorby.

Absolventi nájdu uplatnenie ako vysokoškolskí učitelia, výskumní a odborní pracovníci. Svoje skúsenosti a znalosti budú využívať v oblasti plánovania a tvorby krajiny, ale aj v oblasti ochrany a manažmentu kultúrneho dedičstva našej krajiny. Uplatnia sa v projekčných ateliéroch a v podnikateľských subjektoch, kde dokážu kvalifikovane zhodnotiť a interpretovať environmentálne princípy tvorby zelene a reflektovať aktuálne spoločenské výzvy v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Absolventi sú kvalifikovaní pre odbornú a riadiacu prácu v útvaroch štátnej správy.

 

>> podrobný študijný plán

 

Záhradná a krajinná architektúra, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná  / externá

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 09. 06. 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 17. 06. 2021

Poplatok za prijímacie konanie: 45,00 €* (elektronická prihláška)

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní