Záhradníctvo, Bc., nadpis

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Záhradníctvo v 3. stupni štúdia ovláda vedecké metódy riešenia úloh záhradníctva, výskumu, jeho jednotlivých odvetví ako je ovocinárstvo, vinohradníctvo, vinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo a škôlkarská výroba. Podieľa sa na zostave vedeckých projektov, ktoré riadi na odbornej a vedeckej úrovni. V priebehu štúdia si osvojuje zásady samostatnej a tímovej práce, ovláda vedecké metódy, základný experimentálny výskum, vedeckú analýzu a syntézu výsledkov s premietnutím do nových technológií. Je schopný tvorivej práce, reaguje na domáce, ale aj medzinárodné projektové výzvy a poznatky, ktoré spätne využíva v oblasti vedy a výskumu.

Vie vystupovať na medzinárodných konferenciách, prezentovať vedecké publikácie, spracovávať rešerše, formulovať závery. Je pripravený spracovávať a predkladať projekty, granty s tematikou záhradníckej prvovýroby v sfére základného a aplikovaného výskumu. Absolvent III. stupňa študijného programu Záhradníctvo získava znalosti z rôznych oblastí na úrovni samostatného riadiaceho pracovníka v oblasti záhradníctva, ďalej je schopný pripravovať podklady k realizácii projektovania sadov, vinohradov a pivničnej technológie.

Uplatnenie absolventa

Absolvent môže nájsť uplatnenie vo vzdelávaní na univerzitách s možnosťou zapojenia sa do pedagogického procesu. Široké uplatnenie nachádza vo vede a výskume na úrovni výskumných ústavov, SAV, vo verejnej správe, v inštitúciách, kde sa vyžaduje riadenie na vedeckej úrovni PhD.

 

>> podrobný študijný plán

 

Záhradníctvo, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná  / externá

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 09. 06. 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 17. 06. 2021

Poplatok za prijímacie konanie: 45,00 €* (elektronická prihláška)

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní