Committees

ECTS Coordinator

 • Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Pedagogical Committee at FHLE

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (Chairwoman)
 • Ing. Roman Flóriš, PhD. (DGLA)
 • doc. Ing. Ján Kollár, PhD. (DPDM)
 • Ing. Jozef Halva, PhD. (DLPLC)
 • Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (DWREE)
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. (DBH)
 • doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (DVP)
 • Ing. Eduard Pintér, PhD. (DVP)

Editorial Board at FHLE

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (Chairwoman)
 • doc. Ing. Attila Tóth. PhD. (DGLA)
 • doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. (DPDM)
 • Ing. Karol Šinka, PhD. (DLPLC)
 • Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (DWREE)
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. (KBH)
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. (DBH)
 • doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (DFGVE)

Committee for Science and Research at FHLE

 • doc. Ing. Ján Horák, PhD. (Chairman)
 • doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (DGLA)
 • Ing. Marcel Raček, PhD. (DPDM)
 • Ing. Jozef Halva, PhD. (DLPLC)
 • Ing. Jakub Fuska, PhD. (DWREE)
 • Ing. Elena Kondrlová, PhD. (DBH)
 • Ing. Marcel Golian, PhD. (DVP)
 • doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (DFGVE)

Committee for International Relations at FHLE

Ing. Mária Bihuňová, PhD. (Chairwoman)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (DGLA)
doc. Ing. Katarína Rovná, PhD. (DPDM)
Ing. Anna Báreková, PhD. (DLPLC)
Ing. Beáta Novotná, PhD. (DWREE)
doc. Ing. Ján Horák, PhD. (DBH)
prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. (DVP)
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (DFGVE)

ICT Development Committee at FHLE

Ing. Miloslav Mucha (Chairman)
Roma Ludva (DGLA)
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. (DPDM)
Ing. Ľubomír Konc, PhD. (DLPLC)
prof. Ing. Viliam Bárek, CSc. (DWREE)
doc. Ing. Ján Horák, PhD. (DBH)
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (DVP)
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (DFGVE)

Disciplinary Committee at FHLE

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Chairwoman
prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD., Member
Ing. Dagmar Hillová, PhD., Member
Ing. Miroslav Číbik, Member, III. Level of study
Bc. Adriána Gužmerová, Member, II. Level of study
Dajana Kazíková, Member, I. Level of study