OsKAr 4/2022 - Od krajinnej architektúry k environmentalistike

napísal

OsKAr 4/2022 Od krajinnej architektúry k environmentalistike

Pri príležitosti 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (ÚKA) sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Dňa 2.3.2022 sme na ÚKA privítali profesorku Zdenku Rózovú z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied (FPV) Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), ktorá patrí medzi našich kľúčových externých spolupracovníkov. Je členkou odborovej rady doktorandského štúdia pre krajinné inžinierstvo a záhradnú a krajinnú architektúru, je pravidelnou členkou komisií dizertačných skúšok, komisií pre obhajobu doktorandských dizertačných prác a habilitačných prác. Vždy veľmi ochotne oponuje vedecké práce a zúčastňuje sa našich odborných, vedeckých i pedagogických podujatí. Zdenku poznáme ako veľmi milú, ochotnú a ústretovú kolegyňu. Od roku 2020 s nami aktívne spolupracuje na medziuniverzitnom interdisciplinárnom projekte SPU a UKF v rámci grantového programu KEGA s názvom ZEL:IN:KA – Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry pod vedením doc. Attilu Tótha ako zodpovedná riešiteľka pre UKF.

Stručná biografia:

Prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc. sa narodila v Nitre. Vyštudovala odbor Záhradník, sadovník, krajinár na MZLU v Lednici na Morave (1983), kde neskôr získala aj vedeckú hodnosť kandidát vied vo vednom odbore Špeciálna rastlinná produkcia (1990). Po absolvovaní vysokej školy pôsobila na Ústave krajinnej ekológie SAV v Bratislave (1983-1995) a neskôr v projekčno-plánovacej oblasti (1991-1997). Na FZKI učila 5 rokov (1997-2002), viedla Katedru záhradnej a krajinnej architektúry (1999-2001) a stala sa docentkou v odbore krajinné inžinierstvo (2000). Zabezpečovala výučbu sadovníckej a krajinárskej tvorby, vegetačných úprav v krajine, zakladanie a údržbu vegetácie. Od roku 2002 pôsobí na Katedre ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, kde sa v roku 2005 stala profesorkou v odbore Environmentalistika a pôsobila ako prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť (2006-2014). V rokoch 2014-2018 pôsobila ako prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF v Nitre. Jej pedagogické portfólio na UKF v Nitre zahŕňa environmentálne systémy v poľnohospodárskej, rekreačnej a urbanizovanej krajine, krajinársku tvorbu, vegetačné úpravy v krajine, ako aj estetiku a percepciu krajiny. Počas svojej kariéry viedla vyše 80 záverečných prác, publikovala 6 vedeckých monografií, 14 odborných knižných publikácií a vyše 160 článkov vo vedeckých časopisoch.

doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

#OsKAr: Osobnosti krajinnej architektúry © Attila Tóth 2022
#DeKA: Dejiny krajinnej architektúry © Attila Tóth, 2022
#70rokovSPU #kega_zelinka

foto: Kristína Candráková 2022; UKF v Nitre 2017; Attila Tóth 2015, 2020

Ísť späť