Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Výzva OPV-2012/1.2/05-SOR

 

Názov projektu:

 

Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

 

Web-sídlo projektu:

 

http://edufzki.fzki.uniag.sk

 

 

Kontakty:

 

Projektová manažérka:

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
email: klaudia.halaszova@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5410

 

Koordinátor projektovej aktivity 1.1:
Ing. Marcel Kliment, PhD.
email: 
marcel.kliment@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5242

 

Koordinátor projektovej aktivity 2.1:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
email: klaudia.halaszova@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5410

 

Koordinátor projektovej aktivity 3.1:
Ing. Katarína Rovná, PhD.
email: katarina.rovna@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5434

 

Koordinátor projektovej aktivity 4.1:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
email: dusan.igaz@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5245

 

tl_files/fzki/images/edu_fzki_banner.jpg

Charakteristika projektu:

 

ITMS projektu: 26110230094

Projekt bol predložený v rámci OP Vzdelávanie, kód výzvy OPV-2012/1.2/05-SORO

Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Celkové oprávnené výdavky:
1 232 210,68 EUR

z toho NFP: 1 170 600,14 EUR

Vlastné zdroje:  61 610,54 EUR

Trvanie projektu: október 2013 – september 2015

Strategický cieľ projektu:

 

Podporou zvyšovania kvality vzdelávania a prispôsobením sa potrebám vzdelanostnej spoločnosti zvýšiť konkurencieschopnosť fakulty a jej absolventov v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja.

 

Podporou nových doktorandov na FZKI SPU v Nitre zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji.

 

Vznikom spoločného študijného modulu v AJ na FZKI podporiť spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi v oblasti výskumu a vývoja na medzinárodnej úrovni.


Zvýšením kvality študijných programov pomocou mobility učiteľov a doktorandov v spolupráci s podnikateľským sektorom a zvýšenie ich kompetenčného profilu.

 
Aktivity projektu:

 

1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre

2.1 Podpora nových doktorandov na FZKI SPU v Nitre

3.1 Vytvorenie študijného modulu v anglickom jazyku

4.1 Zvýšenie kompetenčného profilu a podpora mobility učiteľov a doktorandov
 
Cieľovými skupinami sú vysokoškolskí učitelia na štátnych, verejných a súkromných vysokých školách /40/, študenti štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl /212/ a  doktorandi: /14/.

 

Aktivity a Opis projektu

 

1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre

 

Cieľom aktivity je inovácia existujúcich študijných programov cez zavádzanie nových metód vzdelávania (špecializované kurzy). Tieto interaktívne metódy vzdelávania majú za cieľ zatraktívniť študijný program, a tak vytvoriť priestor pre získanie praktických vedomostí a zručností študentov. V rámci aktivity budú vypracované návrhy študijných programov ako požiadavka vedomostnej spoločnosti a zamerania stredných odborných škôl, ktoré realizujú školské vzdelávacie programy v príbuzných študijných oblastiach. Aktivita má za cieľ vytvoriť možnosť zachovania kontinuity stredoškolského a vysokoškolského štúdia.

 

Čiastkové ciele:

 

Inovácia a vytvorenie špecializovaných kurzov v študijnom odbore krajinárstvo, záhradníctvo a krajinná a záhradná architektúra.

 

Pripraviť akreditačné spisy 3 bakalárskych študijných programov:

  • arboristika v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra,
  • odpadové hospodárstvo v študijnom odbore krajinárstvo,
  • geografické informačné systémy v študijnom odbore krajinárstvo.

 

2.1 Podpora nových doktorandov na FZKI SPU v Nitre

 

Cieľom aktivity je vytvorenie nových miest a následne prijatie nových doktorandov v rámci študijných programoch Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo a Záhradná a krajinná architektúra. Prostredníctvom tejto aktivity bude novým doktorandom zabezpečený priestor pre rozvoj ich schopností a zručností, čo bude tiež viesť k zvýšeniu kvality vzdelávania ale tiež výskumu a vývoja na FZKI SPU v Nitre.

 

3.1 Vytvorenie študijného modulu v anglickom jazyku

 

Cieľom aktivity je zvýšiť úroveň vzdelávania študentov FZKI SPU v Nitre študijných odborov Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra. Kreovaním podmienok pre mobilitu študijných skupín formou komplexného modulu vo výučbe študentov II. stupňa štúdia umožniť študentom FZKI študovať aj v anglickom jazyku. Overenie nastavenia študijných modulov v spolupráci s Universytet Rolniczy v Krakove, Poľsko a Mendelovou Univerzitou v Brne, ČR.

 

Aktivita vytvorí pracovné prostredie pre učiteľov, doktorandov a študentov v záujme racionalizácie a skvalitnenia študijných odborov inováciou foriem vzdelávania a vedeckej výchovy s cieľom podpory transferu poznatkov a inovácií na medzinárodnej úrovni a ich následnú aplikáciu do procesu výučby a vedeckej výchovy doktorandov.

 

4.1 Zvýšenie kompetenčného profilu a podpora mobility učiteľov a doktorandov

 

Cieľom aktivity je zvýšenie kvality študijných programov pomocou akademickej mobility učiteľov a doktorandov v spolupráci s podnikateľským sektorom a zvýšenie kompetenčného profilu učiteľov a doktorandov vo vyučovacom procese.Vytvorením tímu z akademických (učitelia, doktorandi) a podnikateľských pracovníkov a naplánovanie odborných a výskumných mobilít a exkurzií sa zvýšia odborné a jazykové kompetencie učiteľov a doktorandov.

 

Riadiaci tím

Projektová manažérka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
email: klaudia.halaszova@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5410

Koordinátor projektovej aktivity 1.1: Ing. Marcel Kliment, PhD.
email:
marcel.kliment@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5242

Koordinátor projektovej aktivity 2.1: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
email: klaudia.halaszova@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5410

Koordinátor projektovej aktivity 3.1: Ing. Katarína Rovná, PhD.
email: katarina.rovna@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5429

Koordinátor projektovej aktivity 4.1: doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
email: dusan.igaz@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5245

Finančný manažér: Ing. Katarína Pobudová
email: katarina.pobudova@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 6415413

Administratívny pracovník: Ing. Barbora Čakovská, PhD.

email: barbora.cakovska@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5406

Administratívny pracovník: Ing. Monika Jančovičová, PhD.

email: monika.jancovicova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5406

Účtovník projektu: Miriam Dolešová

email: miriam.dolesova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5507

Mzdový účtovník: Ing. Mária Barantalová,

email: maria.barantalov@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5531

Manažér publicity: Ing. Martin Pikalík, PhD.,
email: martin.pikalik@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5406

Pracovník pre personálne záležitosti : JUDr. Helena Hromádková

email: helena.hromadkova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5536

Úprava web stránok, portálov, IS: Ing. Martin Pikalík, PhD.,

email: martin.pikalik@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5406

Pracovník pre verejné obstarávanie: Ing. Iveta Kružlíková

email: iveta.kruzlikova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5755