Aktuálne informácie

napísal

University of Novi Sad, Srbsko v spolupráci s FZKI SPU v Nitre a Hungarian University of AGriculture and Life Sciences, Maďarsko pripravujú letnú školu v Novom Sade pre záujemcov z radov študentov na tému "Ekosystémové služby poľnohospodárskej krajiny". Študenti z univerzít zapojených do siete CASEE majú hradené náklady na dopravu, ubytovanie, stravu a exkurzie. Termín pre prihlásenie: 25. máj 2021.

napísal

Zásady prideľovania ubytovania v ŠD Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Harmonogram podávania žiadostí. Oznam o možnostiach ubytovania v ŠD SPU pre novoprijatých študentov. Oznam o možnostiach ubytovania v ŠD SPU pre vyššie ročníky.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dala spracovať štúdiu na rekonštrukciu bývalej Mechanizačnej dielne, ktorá sa nachádza v areáli SPU a je súčasťou pavilónu BZ, kde sídli novo vznikajúci Ústav záhradníctva. Budova bola doteraz využívaná Katedrou zeleninárstva a Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre. Architektonickú štúdiu rekonštrukcie bývalej Mechanizačnej dielne pre FZKI vypracoval architekt Ing. Marek Šumichrast, ktorý je úspešným absolventom Krajinného inžinierstva našej fakulty.

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 22. apríla 2021 vymenovala 27 nových profesorov, medzi nimi aj prof. Ing. Zlaticu Muchovú, PhD., v odbore krajinárstvo, z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI.

napísal

Výberová prednáška 30.04.2021 o 10:30, online (MS Teams). V súčasnosti sa samosprávy na Slovensku intenzívne venujú riešeniu triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností, aby splnili legislatívne povinnosti novely zákona o odpadoch. Tejto téme bude venovaná prednáška Martiny Gaislovej, riaditeľky spoločnosti JRK Slovensko.