Študentská vedecká konferencia FZKI 2019

napísal

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

Termín konania:

 • 25. apríl 2019 (štvrtok)

Miesto konania:

 • Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra

Program:

08,00 – 09,00h Prezentácia účastníkov, nahrávanie a príprava prezentácií v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15
09,00h Slávnostné otvorenie konferencie v miestnosti TD-01
09,30 - 13,00h Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15
13,00 – 14,00h Prestávka na obed (účastníci si obed zabezpečia individuálne)
14,00 – 15,30h Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15
16,00h Slávnostné vyhlásenie výsledkov a záver konferencie v miestnosti TD-02


Miestnosti:

 • TD-12        Sekcia Krajinná a záhradná architektúra
 • TD-14        Sekcia Záhradníctvo
 • TD-15        Sekcia Krajinárstvo

Informácie:

Konferencia sa bude konať (podľa počtu prihlásených v jednotlivých študijných stupňoch) v sekciách zodpovedajúcich študijným odborom FZKI SPU v Nitre:

1) Študenti I. a II. stupňa štúdia v nasledovných tematických okruhoch:

 • - záhradníctvo
 • - krajinárstvo
 • - krajinná a záhradná architektúra


2) Študenti III. stupňa - doktorandského štúdia v nasledovných tematických okruhoch:

 • - záhradníctvo
 • - krajinárstvo
 • - krajinná a záhradná architektúra

Odborný garant konferencie:

 • - doc. Ing. Ján Horák, PhD.


Organizační garanti konferencie:

 • - Rada ŠVK FZKI
 • - Ing. Andrea Matuškovičová

Rokovací jazyk:

 • - slovenský, český, anglický

Prihlášky posielať e-mailom na adresu andrea.matuskovicova@uniag.sk, alebo priniesť osobne na Dekanát FZKI vedecko-výskumné oddelenie  na Tulipánovej ul. 7 v Nitre - Ing. A. Matuškovičovej

 • najneskôr do 12.04.2019 /piatok/

Rozšírený abstrakt – (s popisom: meno a názov príspevku - ako súbory vo formáte .txt) je potrebné zaslať elektronicky na  andrea.matuskovicova@uniag.sk spolu s recenzným posudkom. Recenzent je odborník v danej oblasti minimálne s akademickým titulom PhD., prípadne s ekvivalentom a navrhuje ho školiteľ podľa nižšie uvedených pokynov. Recenzný posudok bude vypracovaný na uvedenom formulári.

 • najneskôr do 17.04.2019 /streda/

V deň konferencie:

Ústnu prezentáciu (doplnenú prezentáciou vo formáte .ppt) je potrebné si pripraviť na max. 10 minút. K dispozícii v miestnosti bude dataprojektor a notebook. Prezentáciu je nutné priniesť na CD, alebo USB vo formáte .ppt aj .pdf.

Účasť zahraničných hostí, študentov ostatných fakúlt SPU a iných vysokých škôl je vítaná. Pozvanie a zodpovednosť za pobyt hostí je plne v kompetencii katedier.

Z konferencie bude vydaný zborník abstraktov na DVD nosiči.

Najúspešnejší účastníci budú mať možnosť prácu po dopracovaní v zmysle pripomienok komisie a recenzenta uverejneniť vo vedeckom časopise Acta horticulturae et regiotecturae v anglickom jazyku .  Časopis  Acta je vedecké periodikum FZKI SPU  v Nitre, v ktorom sa publikujú pôvodné práce súvisiace s problematikou vedecko-výskumného zamerania FZKI. Vychádza obvykle 2-krát ročne. Akceptujú sa príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie inde, bez ohľadu na pracovnú príslušnosť autora k SPU. Autor je zodpovedný za odbornú a formálnu správnosť príspevku. O uverejnení rozhoduje redakčná rada na základe oponentských posudkov.

Predchádzajúce ročníky:

Súhrn

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014 zhodnotenie

Vedecká konferencia študentov FZKI 2015

Vedecká konferencia študentov FZKI 2016

Vedecká konferencia študentov FZKI 2017

Vedecká konferencia študentov FZKI 2018

Súvisiace dokumenty:

Ísť späť