Študentská vedecká konferencia FZKI 2018

napísal

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

Termín konania:

 • 25. apríl 2018 (streda)

Miesto konania:

 • Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra

Program:

08,00 – 09,00h Prezentácia účastníkov, nahrávanie a príprava prezentácií v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15
09,00h Slávnostné otvorenie konferencie v miestnosti TD-01
09,30 - 13,00h Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15
13,00 – 14,00h Prestávka na obed (účastníci si obed zabezpečia individuálne)
14,00 – 15,30h Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15
16,00h Slávnostné vyhlásenie výsledkov a záver konferencie v miestnosti TD-02


Miestnosti:

 • TD-12        Sekcia Krajinná a záhradná architektúra
 • TD-14        Sekcia Záhradníctvo
 • TD-15        Sekcia Krajinárstvo

Informácie:

Konferencia sa bude konať (podľa počtu prihlásených v jednotlivých študijných stupňoch) v sekciách zodpovedajúcich študijným odborom FZKI SPU v Nitre:

1) Študenti I. a II. stupňa štúdia v nasledovných tematických okruhoch:

 • - záhradníctvo
 • - krajinárstvo
 • - krajinná a záhradná architektúra


2) Študenti III. stupňa - doktorandského štúdia v nasledovných tematických okruhoch:

 • - záhradníctvo
 • - krajinárstvo
 • - krajinná a záhradná architektúra

Odborný garant konferencie:

 • - doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.


Organizační garanti konferencie:

 • - Rada ŠVK FZKI
 • - Ing. Andrea Matuškovičová

Rokovací jazyk:

 • - slovenský, český, anglický

Prihlášky posielať e-mailom na adresu andrea.matuskovicova@uniag.sk, alebo priniesť osobne na Dekanát FZKI vedecko-výskumné oddelenie  na Tulipánovej ul. 7 v Nitre - Ing. A. Matuškovičovej

 • najneskôr do 11.04.2018 /streda/

Rozšírený abstrakt – (s popisom: meno a názov príspevku - ako súbory vo formáte .txt) je potrebné zaslať elektronicky na  andrea.matuskovicova@uniag.sk spolu s recenzným posudkom. Recenzent je odborník v danej oblasti minimálne s akademickým titulom PhD., prípadne s ekvivalentom a navrhuje ho školiteľ podľa nižšie uvedených pokynov. Recenzný posudok bude vypracovaný na uvedenom formulári.

 • najneskôr do 18.04.2018 /streda/

V deň konferencie:

Ústnu prezentáciu (doplnenú prezentáciou vo formáte .ppt) je potrebné si pripraviť na max. 10 minút. K dispozícii v miestnosti bude dataprojektor a notebook. Prezentáciu je nutné priniesť na CD, alebo USB vo formáte .ppt aj .pdf.

Účasť zahraničných hostí, študentov ostatných fakúlt SPU a iných vysokých škôl je vítaná. Pozvanie a zodpovednosť za pobyt hostí je plne v kompetencii katedier.

Z konferencie bude vydaný zborník abstraktov na DVD nosiči.

Najúspešnejší účastníci budú mať možnosť prácu po dopracovaní v zmysle pripomienok komisie a recenzenta uverejneniť vo vedeckom časopise Acta horticulturae et regiotecturae v anglickom jazyku .  Časopis  Acta je vedecké periodikum FZKI SPU  v Nitre, v ktorom sa publikujú pôvodné práce súvisiace s problematikou vedecko-výskumného zamerania FZKI. Vychádza obvykle 2-krát ročne. Akceptujú sa príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie inde, bez ohľadu na pracovnú príslušnosť autora k SPU. Autor je zodpovedný za odbornú a formálnu správnosť príspevku. O uverejnení rozhoduje redakčná rada na základe oponentských posudkov.

Predchádzajúce ročníky:

Súhrn

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014 zhodnotenie

Vedecká konferencia študentov FZKI 2015

Vedecká konferencia študentov FZKI 2016

Vedecká konferencia študentov FZKI 2017

Súvisiace dokumenty:

Ísť späť