Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022-2026

napísal

Akademický senát SPU v Nitre na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 22.04.2022 prijal nasledovné unesenie:

Uznesenie AS SPU 1/22/2022

AS SPU v Nitre vyhlásil riadne voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022-2026 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademických obcí fakúlt a celouniverzitných a rektorátnych pracovísk na deň 12.10.2022. V prípade opakovania volieb do AS SPU v Nitre sa nové voľby budú konať dňa 25.10.2022.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. predsedníčka AS SPU v Nitre

Ísť späť