Biotechnika parkových a krajinných úprav

 

Profil absolventa

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v priebehu štúdia získa vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia venovať sa projekčnej, expertíznej a realizačnej činnosti v odbore Krajinná a záhradná architektúra. Pozná princípy tvorby zelene v sídlach a krajine. Ovláda prostriedky grafickej a verbálnej prezentácie svojej tvorby. Je schopný navrhovať a projektovať zeleň v krajinnom priestore. Vie spracovať a zabezpečiť komplexný manažment realizácie, údržby a rekonštrukcie vegetačných prvkov v krajine a sídlach. Dokáže navrhovať a realizovať prvky zelene v interiéroch. Pozná metódy a prostriedky hodnotenia kvality rastlinného materiálu. Ovláda technológie produkcie okrasných rastlín a uplatní sa aj v oblasti obchodu s okrasnými rastlinami.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia ako tvoriví pracovníci schopní riešiť úlohy krajinného a záhradného architekta. Majú predpoklady pre manažment tvorby, realizácie a údržby plôch krajinnej a sídelnej zelene. Uplatnia sa v odvetviach produkcie a obchodu s okrasnými rastlinami, v privátnom sektore aj širšej podnikateľskej sfére. Môžu sa uplatniť aj ako manažéri produkčných technológií a hodnotenia kvality sadbového a reprodukčného materiálu. Priestor pre uplatnenie nachádzajú ako kvalifikovaní odborníci v oblasti fytosanitárnej starostlivosti o dreviny, pri posudzovaní zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov v urbanizovanom prostredí.

>> podrobný študijný plán

 

Záhradná a krajinná architektúra, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (15 študentov) / denná kombinovaná metóda (10 študentov) / externá (10 študentov)

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: 31. júl 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie: do 13. augusta 2021

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:  40 € prihláška len elektronicky, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS)

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní