Biotechnika parkových a krajinných úprav

 

Absolvent v priebehu štúdia získa vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia venovať sa projekčnej, expertíznej a realizačnej činnosti v odbore Krajinná a záhradná architektúra. Pozná princípy tvorby zelene v sídlach a krajine. Ovláda prostriedky grafickej a verbálnej prezentácie svojej tvorby. Je schopný navrhovať a projektovať zeleň v krajinnom priestore. Vie spracovať a zabezpečiť komplexný manažment realizácie, údržby a rekonštrukcie vegetačných prvkov v krajine a sídlach. Dokáže navrhovať a realizovať prvky zelene v interiéroch. Pozná metódy a prostriedky hodnotenia kvality rastlinného materiálu. Ovláda technológie produkcie okrasných rastlín a uplatní sa aj v oblasti obchodu s okrasnými rastlinami.

Absolventi sa uplatnia ako tvoriví pracovníci schopní riešiť úlohy krajinného a záhradného architekta.  Majú predpoklady pre manažment tvorby, realizácie a údržby plôch krajinnej a sídelnej zelene. Uplatnia sa v odvetviach  produkcie a obchodu s okrasnými rastlinami, v privátnom sektore aj širšej  podnikateľskej sfére. Môžu sa uplatniť aj ako manažéri produkčných technológií a hodnotenia kvality sadbového a reprodukčného materiálu. Priestor pre uplatnenie nachádzajú ako kvalifikovaní odborníci v oblasti fytosanitárnej starostlivosti o dreviny, pri posudzovaní zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov v urbanizovanom prostredí.

>> podrobný študijný plán

 

Záhradná a krajinná architektúra, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (20 študentov) / denná kombinovaná metóda (15 študentov) / externá (15 študentov)

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: 16. júl 2019

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19. júl 2019

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 45 € (pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou), 40 € (pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS)

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní