Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) pre akademický rok 2018/2019

Termín podania prihlášky do 16.7.2018

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 07.08.2018

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa absolvovanie študijného programu I. stupňa.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania plnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať plnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

1. poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia na I. stupni vrátane štátnej skúšky, pričom hodnotiacim kritériom bude vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium;

2. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore, zohľadňuje sa pri prijímaní poradovník uchádzačov podľa ods.1 a vzniká mu povinnosť po prijatí na inžiniersky študijný program absolvovať profilujúce predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekankou;

3. uchádzači o študijný program realizovaný kombinovanou metódou predložia v rámci prihlášky na štúdium ich súčasné profesijné pôsobenie v danom alebo podobnom odbore, o ktorý prejavili záujem.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

4. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nadväzujúci študijný program platí bod 1, pričom ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je hodnotenie predloženého portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia, portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium,

5. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nenadväzujúci študijný program platí bod 1, pričom ďalšou podmienkou prijatia je hodnotenie predloženého portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia a po prijatí na inžiniersky študijný program vznikne študentovi povinnosť absolvovať profilujúce predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekankou;

6. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore ku odboru krajinná a záhradná architektúra a má záujem o inžiniersky študijný program v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra musí absolvovať prijímaciu talentovú skúšku , okrem prípadu, že bola súčasťou jeho bakalárskeho študijného programu, v tom prípade predloží uchádzač portfólio prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia a po prijatí na inžiniersky študijný program mu vznikne povinnosť absolvovať profilujúce predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekankou;

7. obsahová skladba prijímacej talentovej skúšky bude vychádzať z odborného profilu absolventa toho bakalárskeho študijného programu, ktorý tvorí základ pre dané inžinierske štúdium.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

Záhradníctvo

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 25

Záhradníctvo

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 10
 • kombinovaná metóda

Krajinné inžinierstvo

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 50

Krajinné inžinierstvo

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 10
 • kombinovaná metóda

Záhradná a krajinná architektúra

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 25

Biotechnika parkových a krajinných úprav

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 25

Biotechnika parkových a krajinných úprav

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 10
 • kombinovaná metóda

Zaradenie študijných programov v rámci sústavy študijných odborov

Študijný odbor: 6.1.10 Záhradníctvo (príbuzné študijné odbory: Rastlinná produkcia)
- záhradníctvo – denná (D)

Študijný odbor: 6.1.11 Krajinárstvo (príbuzné študijné odbory: Priestorové plánovanie, Krajinná a záhradná architektúra, Vodné hospodárstvo)
- krajinné inžinierstvo – D

Študijný odbor: 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra (príbuzné študijné odbory: Krajinárstvo, Záhradníctvo, Architektúra a urbanizmus, Priestorové plánovanie)
- záhradná a krajinná architektúra - D
- biotechnika parkových a krajinných úprav – D

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou:

 • - 25,- €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS:

 • - 20,- €

- prijímacie konanie bude realizované iba pri uchádzačoch, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

Uchádzači o štúdium študijného programu II. stupňa podávajú prihlášky na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium – inžinierske – druhý stupeň.

K prihláške uchádzač uvedie a doloží:

 • - požadované osobné údaje, názov VŠ, fakulty a študijného programu;
 • - informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na VŠ;
 • - údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na VŠ;
 • - overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre);
 • - úradne overené kópie o absolvovaní štúdia 1. stupňa (bakalársky diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) - ak nie je absolvent 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre;
 • - životopis;
 • - portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium pre študijné programy v študijnom odbore Krajinná a záhradná architektúra,
 • - overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (prijímacia komisia môže toto zohľadniť pri celkovom hodnotení uchádzača);
 • - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje;
 • - uchádzači, ktorí absolvovali I. stupeň štúdia v zahraničí, okrem uchádzačov z Českej republiky, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní I. stupňa, vrátane Dodatku k diplomu (výpisu absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia) - http://www.uniag.sk/sk/zahranicni-uchadzaci/
 • - uchádzači o študijný program realizovaný kombinovanou metódou predložia v rámci prihlášky na štúdium ich súčasné profesijné pôsobenie v danom alebo podobnom odbore, o ktorý prejavili záujem.

ÚHRADA POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

 • pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,
 • pri klasickej prihláške (papierové tlačivo) – úhrada cez internetbanking, príp. bankový prevod, NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

PRE ZREALIZOVANIE PLATBY Z INÝCH KRAJÍN

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Súvisiace dokumenty: