Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) pre akademický rok 2017/2018

Termín podania prihlášky do 17.7.2017 – prihláška TU

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 21.7.2017

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 • absolvovanie študijného programu I. stupňa.
 • uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

 • poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia na I. stupni
 • vrátane štátnej skúšky, pričom hodnotiacim kritériom bude vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium;
 • v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore, zohľadňuje sa pri prijímaní poradovník uchádzačov podľa ods.1 a vzniká mu povinnosť po prijatí na inžiniersky študijný program absolvovať profilujúce predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekankou;

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

 • v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nadväzujúci študijný program platí bod 1, pričom ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je hodnotenie predloženého portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia, portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium
 • v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nenadväzujúci študijný program platí bod 1, pričom ďalšou podmienkou prijatia je hodnotenie predloženého portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia a po prijatí na inžiniersky študijný program vznikne študentovi povinnosť absolvovať profilujúce predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekankou;
 • v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore ku odboru krajinná a záhradná architektúra a má záujem o inžiniersky študijný program v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra musí absolvovať prijímaciu talentovú skúšku, okrem prípadu, že bola súčasťou jeho bakalárskeho študijného programu, v tom prípade predloží uchádzač portfólio prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia a po prijatí na inžiniersky študijný program mu vznikne povinnosť absolvovať profilujúce predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekankou;
 • obsahová skladba prijímacej talentovej skúšky bude vychádzať z odborného profilu absolventa toho bakalárskeho študijného programu, ktorý tvorí základ pre dané inžinierske štúdium.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

Záhradníctvo

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 20

Záhradníctvo

 • Externá forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 10
 • školné 650,- €

Krajinné inžinierstvo

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 45

Krajinné inžinierstvo

 • Externá forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 10
 • školné 650,- €

Záhradná a krajinná architektúra

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 25

Biotechnika parkových a krajinných úprav

 • Denná forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 2 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 25

Biotechnika parkových a krajinných úprav

 • Externá forma štúdia
 • Ing. - Inžiniersky stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 10
 • školné 650,- €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou:

 • 25,- €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS:

 • 20,- €

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

Uchádzači o štúdium študijného programu II. stupňa podávajú prihlášky na predpísanom tlačive – Prihláška na
vysokoškolské štúdium – inžinierske – druhý stupeň.

K prihláške uchádzač uvedie a doloží:

 • požadované osobné údaje, názov VŠ, fakulty a študijného programu;
 • informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na VŠ;
 • údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na VŠ;
 • overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre);
 • úradne overené kópie o absolvovaní štúdia 1. stupňa (bakalársky diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) - ak nie je absolvent 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre;
 • životopis;
 • portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium pre študijné programy v študijnom odbore Krajinná a záhradná architektúra,
 • overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (prijímacia komisia môže toto zohľadniť pri celkovom hodnotení uchádzača);
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje;
 • uchádzači, ktorí absolvovali I. stupeň štúdia v zahraničí, okrem uchádzačov z Českej republiky, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní I. stupňa, vrátane Dodatku k diplomu (výpisu absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia) - http://www.uniag.sk/sk/zahranicni-uchadzaci/

ÚHRADA POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

 • pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,
 • pri klasickej prihláške (papierové tlačivo) – úhrada cez internetbanking, príp. bankový prevod, NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

PRE ZREALIZOVANIE PLATBY Z INÝCH KRAJÍN

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Súvisiace dokumenty: