Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (KKPPÚ)

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (KKPPÚ)

Hospodárska 7, Nitra

Dlhodobou vedeckovýskumnou profiláciou pracoviska, prioritou vedeckovýskumného zamerania sú analýzy a pozemkové úpravy (usporiadanie pozemkového vlastníctva, projekty pozemkových úprav), geografické informačné systémy, modelovanie v krajine, priestorový zber údajov o krajine (diaľkový prieskum, fotogrametria, geodézia), hodnotenie a ochrana prvkov životného prostredia v súvislosti so zvyšovaním ekologickej stability a biodiverzity a odpadové hospodárstvo (programy odpadového hospodárstva, nové technológie a spôsoby nakladania s odpadmi - separácia, recyklovanie, kompostovanie, energetické zhodnocovanie, skládkovanie odpadu).

Ponuka služieb pre prax:

  • projekčné a administratívne práce v pozemkových úpravách
  • komplexný pristúp k tvorbe a ochrane krajiny
  • budovanie databáz krajinných prvkov
  • tvorba grafických výstupov priestorových informácií a geometrické plány
  • modelovanie hydrologických a eróznych javov a ekologických opatrení v krajine
  • analýza zloženia tuhých komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce
  • návrh efektívneho systému separovaného zberu v obci
  • poradenstvo v oblasti predchádzania vzniku odpadov

Kontakt: dagmar.dobiasova@uniag.sk, tel.: +421 (37) 641 5214

Vedúci: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.

Sekretariát: Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.

Zamestnanci Garantované predmety   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci
 Zamestnanci  Garantované
 predmety
 Telefónny
 zoznam
 Projekty  Publikácie  Brožúra
 publikácií
 Záverečné
 práce
 Prehľad
 vypísaných
 tém