Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (KZKA)

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (KZKA)

Tulipánová 7, Nitra

Katedra je zameraná na priestorovo-štrukturálne a dendrologické aspekty sídelnej a krajinnej zelene, na problematiku urbanisticko-architektonickej obnovy a rozvoja sídelnej zelene a otvorených verejných priestorov a na tvorbu priestorov rekreácie. Významná pozornosť je venovaná výskumu historických parkov, ale aj historických krajinných štruktúr ako obrazu kontinuálnych a alternatívnych foriem využívania prírodných zdrojov a obhospodarovania krajiny.

Ponuka služieb pre prax:

  • - projekty tvorby a obnovy zelene v sídlach    
  • - návrhy rekreačného využívania krajiny
  • - obnova historických záhrad a parkov
  • - koncepčné materiály a odborné posudky zelene
  • - návrhy výstavných expozícií a interiérov

Kontakt: simona.rabekova@uniag.sk, tel.: +421 (37) 641 5420

facebook KZKA

Vedúci: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Sekretariát: Simona Rábeková

Zamestnanci Garantované predmety   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci
 Zamestnanci  Garantované
 predmety
 Telefónny
 zoznam
 Projekty  Publikácie  Brožúra
 publikácií
 Záverečné
 práce
 Prehľad
 vypísaných
 tém