Školné a poplatky za štúdium

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Poriadok poplatkov o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na SPU je vydaný v súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Školné je finančný príspevok študenta na čiastočnú úhradu nákladov spojených s jeho štúdiom na SPU za:

  • prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,
  • súbežné štúdium v prípade druhého a ďalšieho študijného programu v dennej forme štúdia, ak sa študent nerozhodol, že študijný program, ktorý študuje súbežne na jednej z fakúlt SPU, bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,
  • štúdium študijného programu uskutočňovanom výlučne v cudzom jazyku,
  • štúdium študijného programu v externej forme štúdia.

Školné študenta študujúceho študijný program v slovenskom jazyku

Študent, ktorý študuje študijný program v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku, bez ohľadu na štátne občianstvo a trvalý pobyt, nemá povinnosť hradiť školné počas štandardnej dĺžky štúdia ustanovenej pre daný študijný program.

Školné študenta študujúceho súbežne viaceré študijné programy

Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné za súbežné štúdium podľa § 92 ods. 5 zákona 131/2002 Z.z., je študent povinný rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok a svoje rozhodnutie písomne oznámiť SPU najneskôr do 30. septembra príslušného akademického roka. Študent je povinný SPU uhradiť školné, ak písomne neoznámil, že v príslušnom akademickom roku bude štúdium daného študijného programu bezplatné.

Súvisiace dokumenty:

Oznámenie_pre_register_študentov_2017_2018

Školné študenta študujúceho študijný program v externej forme štúdia

Študent študijného programu uskutočňovanom v slovenskom jazyku v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.  Školné na SPU pri študijných programoch v externej forme je určené na všetky roky štúdia študijného programu v jeho štandardnej dĺžke.  Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe v externej forme na príslušný akademický rok.

Študent, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte, je povinný uhrádzať školné po celú dobu štúdia v študijnom programe v dennej forme štúdia, ak sa uskutočňuje výlučne v cudzom jazyku. Ak ide o študenta študujúceho v rámci medzištátnej zmluvy, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Študent s osvedčením Slováka podľa osobitného predpisu  žijúceho v zahraničí sa na účely školného považuje za občana Slovenskej republiky.

Doba štúdia

Za dobu štúdia sa považuje celková doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium príslušného stupňa alebo spojených stupňov na niektorej z verejných alebo štátnych vysokých škôl v SR. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný iba v časti akademického roka  sa zaokrúhľuje na celý akademický rok.  V celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium na verejnej alebo štátnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné.

Zníženie školného a poplatkov spojených so štúdiom

Rektor môže školné odpustiť, znížiť, odložiť termín splatnosti školného na základe písomnej žiadosti študenta, podanej prostredníctvom univerzitného informačného systému, s príslušnými dokladmi v súlade s Poriadkom poplatkov SPU, a kladného stanoviska dekana fakulty podľa nasledujúcich zásad:

a) odpustiť školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia
aa) študentovi so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona v odôvodniteľných prípadoch,
ab) v dôsledku materskej, resp. rodičovskej dovolenky, čerpanej na SPU počas štúdia študijného programu príslušného stupňa,
ac) z veľmi vážnych zdravotných dôvodov (dlhodobá hospitalizácia a liečba počas štúdia),
ad) v dôsledku zahraničnej stáže alebo študijného pobytu v zahraničí doktoranda vyslaného školiteľom v rámci jeho individuálneho študijného plánu,

b) znížiť školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia o 50 % študentovi
ba) ak je aktuálnym reprezentantom SR a dosiahol vážený študijný priemer (VŠP) v predchádzajúcom roku štúdia do hodnoty VŠP, ktorý určí fakulta (VŠP sa určuje z 20 % najlepších priemerov študijných výsledkov za predchádzajúci akademický rok),
bb) z dôvodu opätovného zápisu v priebehu akademického roka po prerušení štúdia,
bc) z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia, aby vykonal len štátnu skúšku, resp. predmet(y) štátnej skúšky alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce,

c) znížiť školné o 50 % študentovi z dôvodu, ak mu bola od letného semestra príslušného akademického roka povolená zmena študijného programu v dennej forme štúdia na študijný program s rovnakým názvom v externej forme štúdia,

d) odložiť termín splatnosti školného s možnosťou úhrady formou maximálne 3 splátok z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov študenta s prihliadnutím na jeho študijné výsledky, sociálnu alebo zdravotnú situáciu.

Žiadosť o odpustenie školného, zníženie školného, odloženie termínu splatnosti školného môže študent podať do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povinnosti úhrady školného v príslušnom akademickom roku. Študent študijného programu v externej forme štúdia v druhom a ďalšom roku štúdia si môže podať žiadosť do 8 dní odo dňa zápisu v príslušnom akademickom roku.

Rozhodnutie rektora je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

Školné a všetky poplatky spojené so štúdiom sa stanovujú na každý akademický rok osobitne v zmysle Poriadku poplatkov na SPU a v súlade so zákonom.

Žiadosť s možnosťou úhrady školného formou splátok

Žiadosť s možnosťou úhrady školného formou maximálne 3 splátok môže študent podať do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povinnosti úhrady školného v príslušnom akademickom roku prostredníctvom UIS . Vytlačenú a podpísanú žiadosť je potrebné priniesť na študijné oddelenie do 15.10.2017. Po tomto termíne, budú v prípade kladných rozhodnutí zverejnené termíny splátok v UIS (posledná splátka december 2017).

Súvisiace dokumenty:

Školné pre akademický rok 2019/2020

Vyska-skolneho-na-AR-2018-2019-AJ

Vyska-skolneho-na-AR-2018-2019-SJ-kombinacia

Poriadok_poplatkov_2017_úplné znenie

Návrh_výšky_školného_SJ_kombinácia_2017_2018

Návrh_výšky_školného_SJ_Dnadstandard_Externaf_2017_2018

Návrh_výšky_školného_3_stupen_AJ_2017_2018

Poplatky_spojene_so_studiom_2017_18

Usmernenie k úhrade školného v AR 2017/2018

Viac aktuálnych informácií o poplatkoch v prostredí SPU v Nitre nájdete na: http://www.uniag.sk/sk/skolne-328/