Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2020/2021

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

aktualizované v zmysle upraveného harmonogramu akademického roka 2019/2020 (zo dňa 25.3.2020) a v súlade s preventívnymi opatreniami

na študijné programy FZKI:

 

ŠP Krajinná a záhradná architektúra

ŠP Záhradníctvo

ŠP Krajinné inžinierstvo

ŠP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

 

TU - Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (PDF)

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Dekanát FZKI

037/ 641 5415

roberta.stepankova@uniag.sk

http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

 

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH ŠTUDENTOV A DĹŽKA ŠTÚDIA

  R PP Školné
krajinná a záhradná architektúra D Bc. 4 50 -
krajinné inžinierstvo D Bc. 3 50 -
krajinné inžinierstvo E Bc. 4 20 500 €
pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve D Bc. 3 25 -
záhradníctvo D Bc. 3 40 -
záhradníctvo E Bc. 4 20 500 €

pozn.: FŠ – forma štúdia (D – denná, E – externá), SŠ – stupeň štúdia (Bc. – bakalársky), R – počet rokov štúdia, PP - plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre)

Deň otvorených dverí

Dekanát FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7. Nitra.

 

Súvisiace dokumenty: