Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2019/2020

Termín podania prihlášky I. kolo

ŠP Krajinná a záhradná architektúra

28.2.2019 – prihláška TU

Termín konania prijímacej talentovej skúšky: 25. – 26. apríl 2019

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 3. máj 2019

---

ŠP Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo

14.6.2019 – prihláška TU

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 18. jún 2019

Termín podania prihlášky II. kolo: 09.08.2019

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 13.08.2019

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Stredné školy s najväčším predpokladom príbuznosti štúdia na FZKI SPU v Nitre: napr. gymnázia všetkých typov, stredné odborné školy záhradného, agrotechnického, poľnohospodárskeho, lesníckeho, drevárskeho, umeleckého, stavebného a technického zamerania, ďalej stredné školy zamerané na geodéziu, životné prostredie, cestovný ruch a rozvoj vidieka.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

 • Výber uchádzačov na študijné programy záhradníctvo a krajinné inžinierstvo sa bude realizovať zostavením poradia podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz. Prijímacia talentová skúška je povinná pre študijný program Krajinná a záhradná architektúra. Pri tomto študijnom programe sa poradovník zostaví na základe výsledkov prijímacej talentovej skúšky. V prípade rovnosti bodov dvoch uchádzačov sa prihliada na študijné výsledky zo strednej školy. Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte. Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekanka fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný študijný program.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ

 • - uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),
 • - súčasťou prihlášky je životopis uchádzača a overená kópia maturitného vysvedčenia v prípade uchádzačov, ktorí maturovali skôr ako v roku 2019,
 • - súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení v prvých troch ročníkoch overená strednou školou,
 • - pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku, alebo rozhodnutie o prijatí bude zaslané iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • - neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) budú uchádzačovi vrátené,
 • - fakulta uchádzačom o štúdium zašle informácie o talentových skúškach a v prípade potreby aj ďalšie informácie o prijímacom konaní
 • -uchádzači o štúdium, predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) do stanoveného termínu

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

Krajinná a záhradná architektúra

 • Denná forma štúdia
 • Bc. - Bakalársky stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 50

Záhradníctvo

 • Denná forma štúdia
 • Bc. - Bakalársky stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 40

Záhradníctvo

 • Externá forma štúdia
 • Bc. - Bakalársky stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 20
 • školné 500,- €

Krajinné inžinierstvo

 • Denná forma štúdia
 • Bc. - Bakalársky stupeň štúdia
 • 3 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 40

Krajinné inžinierstvo

 • Externá forma štúdia
 • Bc. - Bakalársky stupeň štúdia
 • 4 - ročné štúdium
 • plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre) - 20
 • školné 500,- €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou:

 • 35,- € ŠP Krajinná a záhradná architektúra
 • 25,- € ŠP Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS:

 • 30,- € ŠP Krajinná a záhradná architektúra
 • 20,- € ŠP Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo

ÚHRADA POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

 • pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,
 • pri klasickej prihláške (papierové tlačivo) – úhrada cez internetbanking, príp. bankový prevod, NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

PRE ZREALIZOVANIE PLATBY Z INÝCH KRAJÍN

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 104900
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 104900721
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Deň otvorených dverí

25. januára 2019 - Dekanát FZKI, Tulipánova 7, Nitra, od 10:00h - 14:00h.

Súvisiace dokumenty: