Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2020/2021

 

ŠP Krajinná a záhradná architektúra

 

Termín podania prihlášky: do 31.03.2020 - prihláška TU

Termín konania prijímacej talentovej skúšky: 29.-30.04.2020

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 06.05.2020

 

ŠP Záhradníctvo

ŠP Krajinné inžinierstvo

ŠP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

 

Termín podania prihlášky I. kolo: do 30.04.2020 - prihláška TU

Termín pohovoru a zasadnutia prijímacej komisie: 19.06.2020

Termín podania prihlášky II. kolo: do 07.08.2020

Termín pohovoru a zasadnutia prijímacej komisie: 14.08.2020

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Výber uchádzačov na študijné programy krajinné inžinierstvo, pozemkové úpravy a záhradníctvo sa bude realizovať prijímacím pohovorom (uchádzač sa osobne dostaví na pohovor v určenom termíne) a zostavením poradia podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch a výsledkov prijímacieho pohovoru. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz. Prijímacia talentová skúška je povinná pre študijný program Krajinná a záhradná architektúra. Pri tomto študijnom programe sa poradovník zostaví na základe výsledkov prijímacej talentovej skúšky. V prípade rovnosti bodov dvoch uchádzačov sa prihliada na študijné výsledky zo strednej školy. Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte. Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekan fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný študijný program.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ

- uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),

- súčasťou prihlášky je životopis uchádzača a overená kópia maturitného vysvedčenia v prípade uchádzačov, ktorí maturovali skôr ako v roku 2020,

- súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení troch posledných ročníkov overená strednou školou,

- pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku a prijímací pohovor, alebo rozhodnutie o prijatí bude zaslané iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

- neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) budú uchádzačovi vrátené,

- fakulta uchádzačom o štúdium zašle informácie o talentových skúškach a prijímacom pohovore a v prípade potreby aj ďalšie informácie o prijímacom konaní,

- uchádzači o štúdium, predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) do stanoveného termínu.

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Dekanát FZKI

037/ 641 5415

roberta.stepankova@uniag.sk

http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

 

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH ŠTUDENTOV A DĹŽKA ŠTÚDIA

  R PP Školné
krajinná a záhradná architektúra D Bc. 4 50 -
krajinné inžinierstvo D Bc. 3 50 -
krajinné inžinierstvo E Bc. 4 20 500 €
pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve D Bc. 3 25 -
záhradníctvo D Bc. 3 40 -
záhradníctvo E Bc. 4 20 500 €

pozn.: FŠ – forma štúdia (D – denná, E – externá), SŠ – stupeň štúdia (Bc. – bakalársky), R – počet rokov štúdia, PP - plánovaný počet prijatých študentov (môže byť upravený v zmysle čl. 9 ods. 1 Štatútu SPU v Nitre)

Deň otvorených dverí

7. február 2020 - Dekanát FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7. Nitra, od 10:00 do 14:00 h.

 

Súvisiace dokumnety: