Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

Absolvent študijného programu Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve (1. Stupeň, Bc.) bude profilovaný vo všeobecných, teoretických a odborných znalostiach so zameraním na priestorové plánovanie krajiny v súlade s jej vlastníckym a agro-environmentálnym využívaním. Absolvent získa znalosti všeobecného základu, ktorý spĺňa súčasné aj trendové spoločenské požiadavky na absolventov vysokých škôl týkajúce sa predovšetkým počítačovej gramotnosti v oblasti informačných technológií, tvorbe a využívaní databáz, zvlášť geografického, environmentálneho a agro-charakteru. Bude pripravený k uplatneniu v praxi predovšetkým na operatívnom alebo taktickom stupni riadenia, k zaujatiu funkcií poverených pracovníkov na kontrolu, vyhodnocovanie a spracovanie úloh, štúdií a podkladov v profilujúcich témach zameraných na širšie poňatú problematiku súvisiacu s procesom pozemkových úprav, krajinného plánovania, projektovania a spracovania relevantných dát.

Po skončení štúdia bude môcť absolvent pokračovať v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu ponúkanom na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva a následne, po naplnení zákonných podmienok, môže získať oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav a dokumentácie ochrany prírody a krajiny.

>> podrobný študijný plán

 

Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná 25 študentov

 

Termín podania prihlášky: do 28. 02. 2021 / 30. 04. 2021 (II. kolo) / 31.07.2021 (III.kolo)

Termín prijímacieho pohovoru a zasadnutia prijímacej komisie: 07. 05. 2021 (I. a II. kolo) / 13. 08. 2021 (III. kolo)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40 € - prihláška sa podáva iba elektronicky, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS alebo prostredníctvom Portálu VŠ.

>> podrobné informácie o prijímacom konaní