Študenti a uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Upravila: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Riaďte sa aktuálnymi pokynmi uvedenými na stránke SPU v Nitre:

https://www.uniag.sk/sk/informacie-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami

Nasledujúce informácie sú len informatívne, uvedené formuláre už nie sú aktuálne.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva vytvára v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")  všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon a v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk
tel.: 037641-5429

Študenti/uchádzači so špecifickými potrebami:

Podľa  § 100 odseku 2 zákona sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.

Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu so vstupným dotazníkom a písomnou prihláškou na štúdium.

Súvisiace dokumenty:

Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky
Vstupný dotazník uchádzača so špecifickými potrebami

Študenti so špecifickými potrebami:

Podľa  § 100 odseku 4 zákona, študent ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na:
a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Študent so špecifickými potrebami, ktorý chce využívať podporné služby  si podá písomnú žiadosť  o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami spolu s dotazníkom študenta so špecifickými potrebami, ktoré zašle koordinátorovi pre študentov so špecifickými potrebami doc. Ing. arch. Roberte Štěpánkovej, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk, 0376415415.

Súvisiace dokumenty:

Žiadosť pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami na SPU v Nitre
Vstupný dotazník študenta so špecifickými potrebami

Dekan fakulty vydá na základe odporúčania koordinátora a prodekana pre vzdelávaciu činnosť rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na SPU v Nitre.

Súvisiace dokumenty:

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Ďalšie súvisiace dokumenty:

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 100 - Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami)
Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými potrebami
Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre
Charakteristika ochorení