Systém manažérstva kvality

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Andrej Tárník, PhD.

Základnou úlohou systému kontroly kvality vzdelávania je zvýšiť kvalitu a flexibilitu vzdelávania prostredníctvom inovácií a prepojenia študijných programov cez obsah študijných plánov s potrebami vedomostnej spoločnosti a s potrebami praxe, podporovať spoluprácu medzi univerzitami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.

Vonkajšie hodnotenie kvality vzdelávania na vysokých školách v SR realizuje Akreditačná komisia, ktorá je poradným orgánom MŠVVŠ SR. Medzi jej kompetencie patrí posúdenie spôsobilosti VŠ realizovať vzdelávanie v študijných programoch a uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania.

Na SPU v Nitre je vypracovaný vnútorný systém hodnotenia kvality vzdelávania, podľa noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). Rozhodnutím rektora č. 2/2013 bola zriadená Univerzitná rada kvality ako poradný orgán pre hodnotenie kvality vzdelávania na SPU. Systém hodnotenia kvality je zavedený aj na fakultách.

Fakultná rada kvality (FRK FZKI) je  poradným orgánom dekana. Pôsobí pre zavedenie a hodnotenie vnútorného systému kvality fakulty. Jej poslaním je zavádzanie politiky v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania a postupov fakulty v oblasti zabezpečovania kvality.

FRK FZKI zodpovedá za:

  • - celkovú koncepciu vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania na fakulte,
  • - koordináciu práce FRK FZKI s Univerzitnou radou kvality (URK),
  • - koordináciu práce komisií pre študijné programy,
  • - spoluprácu pri stanovení kritérií, metód merania a hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu,
  • - koordináciu pokynov pre zabezpečovanie externého hodnotenia kvality vzdelávania,
  • - metodické riadenie trvalého zlepšovania kvality vzdelávania,
  • - spoluprácu pri preskúmaní politiky kvality a vyhodnocovaní prijatých cieľov kvality,
  • - koordináciu ukazovateľov kvality vo vzdelávacom procese a ich preskúmavanie,
  • - manažérstvo interných auditov a samo hodnotiacich správ fakulty.

Kvalita vzdelávania

Dotazníkové prieskumy - názory študentov

Fakulta pravidelne zisťuje názory študentov na kvalitu študijného programu. Okruhy otázok v dotazníkoch sú prispôsobené pre rôzne ročníky.

Výsledky prieskumu – Akademická štvrťhodinka (December 2021)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2021)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2020)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2019)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2018)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2017)

Analýza uplatnenia absolventov FZKI v odbore (za roky 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 a 2015/2016)

Prieskum názorov študentov sa pravidelne realizuje aj na celouniverzitnej úrovni.

Súvisiace dokumenty

Personálne zabezpečenie kvality vzdelávania a zloženie Programových komisií FZKI SPU v Nitre
Rozhodnutie dekana č. 1/2013 o zriadení Fakultnej rady kvality
Rokovací poriadok fakultnej rady kvality
Štatút fakultnej rady kvality
Politika kvality FZKI SPU v Nitre na roky 2018 a 2019
Ciele kvality pre zlepšovanie vysokoškolského vzdelávania na FZKI SPU v Nitre na roky 2018 a 2019
Politika kvality 2015/2016 a 2016/2017
Ciele kvality na zlepšovanie vzdelávania na FZKI SPU v Nitre na AR 2015/2016 a 2016/2017
Samohodnotiaca správa