Krajinné inžinierstvo

Profil a uplatnenie absolventa študijného programu Krajinné inžinierstvo

Absolvent bakalárskeho študijného programu Krajinné inžinierstvo je odborníkom s komplexnými poznatkami o jednotlivých zložkách krajiny a jej plánovaní, manažmente a ochrane. Ide o vedomosti zo základných prírodovedných a technických disciplín, ktoré vytvárajú predpoklad pre komplexné riešenia v krajine v súlade s požiadavkami udržateľného rozvoja a platnej legislatívy v SR a EÚ. Súčasťou štúdia je aj vidiecky priestor – riešenie infraštruktúry sídel a ich odpadového hospodárstva.

Absolvent získa teoretické a praktické poznatky z problematiky vodného hospodárstva krajiny, ochrany pôdy, vody ako aj ďalších zložiek životného prostredia, organizácie, využívania, ochrany a zúrodňovania pôdneho fondu a hodnotenia kvality životného prostredia a jeho zložiek. Absolvent nadobudne zručnosti v oblasti informačných technológií, tvorbe a využívaní databáz geografického, environmentálneho a agro-charakteru, CAD projektovania a GIS, ktoré vie aktívne využiť pri vypracovaní projektových úloh podľa zadania.

Absolvent nadobúda predpoklady na samostatnú a kreatívnu prácu pri analyzovaní, hodnotení, posudzovaní aktivít v krajine a navrhovaní nového usporiadania krajinného priestoru s dôrazom na problémy v poľnohospodárskej krajine v súvislosti s pozemkovými úpravami, klimatickou zmenou ako aj reguláciou vodného režimu krajiny vhodnými opatreniami, tvorbou chýbajúcich zdrojov vody, opatreniami proti povodniam a suchu v krajine a riešením optimálneho návrhu využitia a usporiadania krajiny.

Absolvent nachádza uplatnenie v projektových, investorských a dodávateľských organizáciách v štátnej a súkromnej sfére so zameraním na ochranu zložiek krajiny, vodné a odpadové hospodárstvo, na rekultivačné, revitalizačné a stavebné zásahy v krajine. Uplatňuje sa tiež v komerčnej a poradenskej sfére, zaoberajúcej sa najmä environmentálnou problematikou, a posudzovaním vplyvov na životné prostredie, v oblasti obehového a odpadového hospodárenia s druhotnými surovinami, ale aj v súkromných geodetických a projekčných kanceláriách venujúcich sa pozemkovým úpravám, územnému a priestorovému plánovaniu, v agropodnikoch, vo firmách so zameraním na vodozádržné opatrenia, meliorácie a vodohospodárske stavebníctvo, v realitných kanceláriách, v kanceláriách pre urbanistické štúdie, rozbory a evidenciu pôd a pod.

>> podrobný študijný plán

 

Krajinné inžinierstvo, Bc., ilustrácia

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní