Krajinné inžinierstvo

Absolvent získa komplexné poznatky o jednotlivých zložkách krajiny jej plánovaní, manažmente a ochrane. Ide o vedomosti z biologických a technických disciplín, ktoré vytvárajú predpoklad pre komplexné riešenia v krajine a na vidieku v súlade s požiadavkami udržateľného rozvoja a platnej legislatívy v SR a EÚ. Súčasťou štúdia je aj vidiecky priestor – riešenie infraštruktúry sídel a ich odpadového hospodárstva.

Absolventi získajú teoretické a praktické poznatky z problematiky vodného hospodárstva krajiny, ochrany pôdy, vody a ovzdušia, organizácií, využívaní a zúrodňovaní pôdneho fondu a hodnotenia kvality životného prostredia a jeho zložiek. Absolvent nadobúda zručnosti v oblasti informačných technológií, CAD projektovania a GIS. Je schopný analyzovať, hodnotiť a posudzovať uvedené aktivity v krajinnom priestore s dôrazom na reguláciu vodného režimu krajiny vhodnými opatreniami, budovaním chýbajúcich zdrojov, opatreniami proti povodniam a suchu v krajine a ich optimálnom návrhu.

Absolvent nachádza uplatnenie v projektových, investorských a dodávateľských organizáciách v štátnej a súkromnej sfére, so zameraním na ochranu zložiek krajiny, vodné a odpadové hospodárstvo, na rekultivačné, revitalizačné a stavebné zásahy v krajine. Absolventi sa uplatňujú v oblasti správy a prevádzky vodohospodárskych zariadení, ako sú podniky povodí, správa hydromelioračných zariadení a vodárenských spoločnostiach. Ďalšie možnosti uplatnenia sú v inštitúciách verejnej správy a v komerčnej sfére, na odboroch: pozemkovom, lesnom, odpadovom, životného prostredia, katastrálnom a v klientskych centrách.

Uplatnia sa tiež v poradenských službách, najmä v ekologickej problematike, posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie, v oblasti hospodárenia s druhotnými surovinami a v oblasti ochrany a oceňovania pôdy. Môžu sa uplatniť tiež v dodávateľských organizáciách so zameraním na melioračné a vodohospodárske stavebníctvo.

 

>> podrobný študijný plán

 

Krajinné inžinierstvo, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (50 študentov) / externá (20 študentov) - školné 500,- €

 

Termín podania prihlášky: do 28. 02. 2022 / 30. 04. 2022 (II. kolo) / 31.07.2022 (III.kolo)

Termín prijímacieho pohovoru a zasadnutia prijímacej komisie: 09. 06. 2022 (I. a II. kolo) / 13. 08. 2022 (III. kolo)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € - prihláška sa podáva iba elektronicky, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS alebo prostredníctvom Portálu VŠ.

>> podrobné informácie o prijímacom konaní