Krajinné inžinierstvo

Profil a uplatnenie absolventa študijného programu Krajinné inžinierstvo

Absolvent inžinierskeho študijného programu Krajinné inžinierstvo disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni projektovania, sanácie, rekultivácie a revitalizácie vidieckej krajiny vystavenej negatívnym dopadom antropogénnych aktivít a vplyvov klimatickej zmeny pri zohľadnení organizačných, environmentálnych, technických a stavebných opatrení v krajine. Je schopný spracovať štúdie a realizovať projekty v praxi, týkajúce sa rozvoja rôznych typov krajiny a jej ekosystémov využitím manažérskych a ekosystémových prístupov, pričom dokáže zohľadniť rôznorodé výzvy ich rozvoja podľa rôznych úrovní kvality požiadaviek životného prostredia a ich stupňa ochrany. Uvedenú problematiku rieši využitím GIS a CAD systémov, s potenciálom ich prispôsobenia konkrétnym požiadavkám. Absolvent je tiež schopný inovatívnym a tvorivým prístupom plánovať, navrhovať a projektovať krajinné celky a funkčné plochy z hľadiska tvorby priestorov so zvýšenou požiadavkou na estetickú hodnotu a kvalitu životného prostredia vrátane ich odbornej samostatnej prezentácie.

Absolvent má komplexné technické i ekologické vedomosti a zručnosti, ktoré vytvárajú možnosť uplatnenia v projekčnej praxi ako projektant – v oblasti pozemkových úprav, vodného hospodárstva, revitalizácie vodných tokov a vodozádržných opatrení v krajine, odpadového hospodárstva, pri ochrane a účelnom využívaní pôdneho fondu, tvorbe dokumentácie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, implementácii environmentálnych manažérskych systémov v organizáciách a pod. Uplatnenie nachádza aj ako samostatný riadiaci pracovník v štátnej správe, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany prírody a tvorby krajiny, v organizáciách riešiacich problematiku krajinného inžinierstva, vodného hospodárstva, meliorácií a vodohospodárskeho stavebníctva, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a zhodnocovania komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, pri budovaní environmentálnych manažérskych systémov vo výrobných podnikoch a organizáciách, ako aj  v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním.

>> podrobný študijný plán

 

Krajinné inžinierstvo, Bc., ilustrácia

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní