Krajinné inžinierstvo, Bc., nadpis

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia ovláda problematiku projektovania, sanácie, rekultivácie a revitalizácie vidieckej krajiny vystavenej negatívnym vplyvom priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných antropogénnych aktivít. Je schopný spracovať štúdie a realizovať v praxi projekty týkajúce sa rozvoja vidieckej krajiny pri zohľadňovaní požiadaviek životného prostredia. Uvedenú problematiku rieši využitím existujúcich aplikačných softvérov výpočtovej techniky. Absolvent je tiež schopný plánovať, navrhovať a projektovať krajinné celky, sídla, zóny a funkčné plochy z hľadiska tvorby priestorov zelene pre bývanie, rekreáciu, ekologickú stabilitu, zvýšenie estetickej hodnoty a kvality životného prostredia.

Absolvent má komplexné technické i ekologické vedomosti, ktoré vytvárajú možnosť uplatnenia v projekčnej praxi ako projektant – v oblasti pozemkových úprav, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, zúrodňovacích opatrení na pôdnom fonde, v dokumentáciách procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a pod. Je schopný uvedené projekty realizovať ako investor, resp. dodávateľ. Ďalej sa môže uplatniť ako samostatný riadiaci pracovník v štátnej správe, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany prírody, v organizáciách riešiacich problematiku krajinného inžinierstva, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a zhodnocovania komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, pri budovaní environmentálnych manažérskych systémov vo výrobných podnikoch a organizáciách, ako aj  v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním.

 

>> podrobný študijný plán

 

Krajinné inžinierstvo, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (40 študentov) / denná kombinovaná metóda (15 študentov) / externá (15 študentov)

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: 16. júl 2019

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19. júl 2019

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € (pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou), 30 € (pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS)

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní