Krajinné inžinierstvo, Bc., nadpis

Profil absolventa

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia ovláda problematiku projektovania, sanácie, rekultivácie a revitalizácie vidieckej krajiny vystavenej negatívnym vplyvom priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných antropogénnych aktivít. Je schopný spracovať štúdie a realizovať v praxi projekty týkajúce sa rozvoja vidieckej krajiny. Uvedenú problematiku rieši využitím existujúcich aplikačných softvérov výpočtovej techniky. Absolvent je tiež schopný plánovať, navrhovať a projektovať krajinné celky, sídla, zóny a funkčné plochy z hľadiska tvorby priestorov zelene pre bývanie, rekreáciu atď.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný riadiaci pracovník v štátnej správe, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany prírody, v organizáciách správy a prevádzky krajinného inžinierstva, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, pri budovaní environmentálnych manažérskych systémov vo výrobných podnikoch, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním, ako posudzovateľ vplyvov na životné prostredie, ako zodpovedný pracovník v projekčnej oblasti krajinného inžinierstva a ako manažér alebo investor projektov a stavieb. Absolvent sa môže uplatniť tiež v pedagogickej praxi a tiež vo vedeckovýskumných ustanovizniach.

 

>> podrobný študijný plán

 

Krajinné inžinierstvo, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (40 študentov) / denná kombinovaná metóda (15 študentov) / externá (15 študentov)

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: 31. júl 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie: do 13. augusta 2021

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 € prihláška len elektronicky, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní