Zásady realizácie praxe na FZKI od AR 2016/2017

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je aj zabezpečenie praxe pre študentov.

Prax na FZKIPrax na FZKI

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme, musia počas svojho štúdia absolvovať:

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia v externej forme, musia počas svojho štúdia absolvovať:

  • odbornú prax (ako nový predmet pre študentov s nástupom v AR 2016/2017), ktorá bude pozostávať  z účasti na exkurzii alebo letnej škole alebo na 2 výberových prednáškach odborníkov z praxe); za absolvovanie tejto praxe získa študent 2 kredity

Študenti inžinierskeho stupňa štúdia v dennej forme, musia počas svojho štúdia absolvovať:

Študenti inžinierskeho stupňa štúdia v externej forme, musia počas svojho štúdia absolvovať:

  • diplomovú prax formou posilnenia povinne voliteľných predmetov v celkovom rozsahu 10 kreditov.

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Upravila: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť