Prax na FZKI

Autor: Ing. Andrej Tárník, PhD.

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je aj zabezpečenie praxe pre študentov.

Bakalárska prax

Bakalársku prax absolvujú počas štúdia študenti bakalárskeho stupňa štúdia. Za jej absolvovanie získajú 6 kreditov. Bakalárska prax pozostáva z dvoch blokov (A, B).

Denná forma štúdia

Blok A – absolvuje sa v trvaní dvoch týždňov v prvom roku štúdia v období trvania vegetácie (máj-september) na pracoviskách FZKI SPU v Nitre. Zoznam pracovísk a termínov zabezpečí prodekan pre rozvoj v spolupráci so študijným oddelením. Študent si pracovisko a termín praxe vyberá z ponuky. Za pridelenie úloh realizovaných počas bloku A bakalárskej praxe zodpovedá vedúci ústavu s koordinátorom praxe. Koordinátormi praxe sú:

Záhradníctvo - Ing. Ján Farkaš, Dis. art.
Krajinná a záhradná architektúra – Ing. Jana Černá, PhD.
Krajinné inžinierstvo – Ing. Andrej Tárník, PhD.

Absolvovanie praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“.

• Blok B – absolvuje sa v trvaní dvoch týždňov v druhom roku štúdia v období letných mesiacov (máj-júl) na pracoviskách a v spoločnostiach, s ktorými FZKI uzatvorí „Dohodu o spolupráci“. Zoznam pracovísk a termínov zabezpečí prodekan pre rozvoj v spolupráci so študijným oddelením. Študent si pracovisko a termín praxe vyberá v ponuke v Univerzitnom informačnom systéme. Absolvovanie praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“.

Externá forma štúdia

• Blok A – absolvuje sa prostredníctvom účasti na (možnosť kombinovania, aj mimo FZKI a SPU):

- rovnako ako pri dennej forme štúdia,
- alebo jednej letnej škole,
- alebo na 2 výberových prednáškach,
- alebo na 2 exkurziách,
- alebo na 1 školení/kurze s certifikátom (ponúka aj FZKI).

Účasť na letnej škole, výberovej prednáške, exkurzii alebo školení s certifikátom si študent dopredu dohodne s príslušným organizátorom. Všetky informácie o konaní akcií sú zverejňované na fakultnej/univerzitnej web stránke a študenti si tieto možnosti sledujú vo vlastnej réžii. Absolvovanie praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“.

>> http://www.fzki.uniag.sk/sk/vyberove-prednasky/ >> http://www.uniag.sk/sk/vyberove-prednasky-2

• Blok B – absolvuje sa v rozsahu dvoch týždňov (10 dní) do konca tretieho roku štúdia. Miesto a termín praxe si zvolí študent sám po konzultácii s prodekanom pre rozvoj. Prodekan musí firmu odsúhlasiť a uzatvoriť s ňou „Dohodu o spolupráci“. Dohodu po odsúhlasení prodekanom zabezpečí študent za stranu spoločnosti a za stranu FZKI študijné oddelenie. Študenti vyhotovia pre bakalársku prax 3 exempláre "Dohody" (1 pre študijné oddelenie, 1 pre organizáciu a 1 pre študenta), ktoré sa po potvrdení organizáciou musia odovzdať na študijné oddelenie pred začiatkom praxe. Absolvovanie praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“.
Pokiaľ študent externej formy štúdia pracuje v príbuznom odbore jeho študijného programu, táto prax mu môže byť uznaná (potvrdenie doručiť na študijné oddelenie - Ing. Lenka Čimová, PhD.)

Inžinierska prax

Inžiniersku prax absolvujú počas štúdia študenti inžinierskeho stupňa štúdia. Za jej absolvovanie získajú 6 kreditov.

Denná forma štúdia – prezenčná metóda

Študenti inžinierskeho stupňa štúdia sú povinní absolvovať inžiniersku prax v trvaní 4 týždňov (študijný program Krajinná a záhradná architektúra a Krajinné inžinierstvo) a v trvaní 8 týždňov (študijný program Záhradníctvo).
Túto prax je možné realizovať po výbere témy diplomovej práce priebežne počas inžinierskeho štúdia, tak, aby boli dodržané individuálne špecifické požiadavky jednotlivých študijných odborov (vegetačné obdobie, sezónnosť prác). Kredity budú následne priznané v 4. semestri príslušného AR. Miesto a termín praxe si zvolí študent sám po konzultácii a odsúhlasení so školiteľom diplomovej práce tak, aby vybraná spoločnosť tematicky svojou činnosťou korešpondovala so zameraním diplomovej práce a profilom absolventa. Študenti programu Záhradníctvo svoju diplomovú prax konzultujú s Ing. Marcelom Golianom, PhD. Inžiniersku prax je možné realizovať aj na ústavoch FZKI prostredníctvom pomocných prác pri riešení vedecko-výskumných úloh ústavov. Medzi FZKI a spoločnosťou, v ktorej sa prax študenta bude realizovať, sa podpíše „Dohoda o inžinierskej praxi študenta“, ktorú zabezpečí študent za stranu spoločnosti a za stranu FZKI študijné oddelenie. Študenti vyhotovia pre inžiniersku prax 3 exempláre "Dohody o inžinierskej praxi študenta" (1 pre študijné oddelenie, 1 pre organizáciu a 1 pre študenta), ktoré sa po potvrdení organizáciou musia odovzdať na študijné oddelenie najneskôr do konca júna v 1. roku inžinierskeho štúdia. Absolvovanie inžinierskej praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“.

>> Denník praxe – KII a KZA >> Denník praxe – ZHI

Denná forma štúdia – kombinovaná metóda

• Blok A – absolvuje sa prostredníctvom účasti na (možnosť kombinovania, aj mimo FZKI a SPU):

- rovnako ako pri dennej forme štúdia - prezenčnej metóde,
- alebo jednej letnej škole,
- alebo na 2 výberových prednáškach,
- alebo na 2 exkurziách,
- alebo na 1 školení/kurze s certifikátom (ponúka aj FZKI).

Účasť na letnej škole, výberovej prednáške, exkurzii alebo školení s certifikátom si študent dopredu dohodne s príslušným organizátorom. Všetky informácie o konaní akcií sú zverejňované na fakultnej/univerzitnej web stránke a študenti si tieto možnosti sledujú vo vlastnej réžii. Absolvovanie praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“.

>> http://www.fzki.uniag.sk/sk/vyberove-prednasky/ >> http://www.uniag.sk/sk/vyberove-prednasky-2

• Blok B – absolvuje sa prostredníctvom aktívnej účasti na:

- seminári záverečných prác príslušného ústavu,
- alebo ŠVK FZKI.

Absolvovanie praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“.

 

Ďalšie formy praktickej výučby

Kurzy

K ďalším formám praktickej výučby študentov patrí absolvovanie praktických kurzov, ktoré sú zaradené v študijných plánoch ako povinne voliteľné predmety.

ŠP Krajinná a záhradná architektúra:

- Kurz biotechniky zelene
- Kurz kvetinárstva
- Kurz umeleckých zručností
- Kurz krajinnej architektúry

ŠP Krajinné inžinierstvo:

- Kurz geodetických prác
- Kurz hydropedológie
- Kurz monitoringu zložiek ŽP
- Kurz GIS a CAD

ŠP Záhradníctvo:

- Kurz intenzívneho pestovania zeleniny
- Kurz kvetinárstva
- Kurz rezu viniča hroznorodého
- Kurz rezu ovocných drevín

Individuálne terénne cvičenia

Súčasťou vybraných predmetov študijného programu Záhradníctvo sú aj individuálne terénne cvičenia v rozsahu 12 hodín, ktorých cieľom je zvýšenie praktických zručností a kompetencií študenta v danej problematike.

Predmety, ktorých súčasťou sú ITC:

- Koreninové a aromatické rastliny
- Bezpečnosť pestovania poľnohospodárskych plodín
- Ovocinárstvo
- Zeleninárstvo
- Vinohradníctvo
- Technológie množenia v zeleninárstve a kvetinárstve
- Technológie ovocinárskeho škôlkarstva
- Vinárstvo
- Špeciálne ovocinárstvo
- Špeciálne vinohradníctvo
- Špeciálne zeleninárstvo
- Bioaktívne látky v záhradníckych produktoch
- Pozberová technológia záhradníckych plodín

Správy o praxi:

- Správa o praxi 2022

Archív:

- Informácie platné do 2022/2023