Prax na FZKI - Informácie platné do 2022/2023

Autor: Ing. Andrej Tárník, PhD.

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je aj zabezpečenie praxe pre študentov.

Bakalárske štúdium – denná forma

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme, musia počas svojho štúdia absolvovať:

prevádzkovú prax v trvaní 1 týždeň – 1 kredit

odbornú prax všeobecnú v trvaní 2 týždňov – 5 kreditov

odbornú prax špecializovanú prostredníctvom absolvovania povinných alebo povinne voliteľných predmetov (kurzov) podľa jednotlivých študijných plánov

Bakalárske štúdium – externá forma

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia v externej forme, musia počas svojho štúdia absolvovať:

odbornú prax (v hodnote 2 kreditov), ktorá pozostáva z účasti na exkurzii alebo letnej škole alebo na 2 výberových prednáškach odborníkov z praxe); za absolvovanie tejto praxe získa študent 2 kredity

odbornú prax špecializovanú prostredníctvom absolvovania povinných alebo povinne voliteľných predmetov (kurzov) podľa jednotlivých študijných plánov.

Inžinierske štúdium – denná forma (prezenčná metóda)

Študenti inžinierskeho stupňa štúdia v dennej forme – prezenčná metóda, musia počas svojho štúdia absolvovať:

diplomovú prax v trvaní 4 až 8 týždňov – 10 kreditov

Inžinierske štúdium – denná forma (kombinovaná metóda)

Študenti inžinierskeho stupňa štúdia v dennej forme – kombinovaná forma, musia počas svojho štúdia absolvovať:

diplomovú prax – 10 kreditov

Študijné príručky