Študijní poradcovia a ich činnosti

  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu a o pravidlách  štúdia na bakalárskych a inžinierskych študijných programov
  • spolupracovať s prodekankou pre vzdelávaciu činnosť s cieľom identifikovať prípadné problémy a nedostatky vo výchovnovzdelávacom procese
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  • pravidelne sa stretávať so študentmi na základe vopred naplánovaného Harmonogramu pre príslušný akademický rok


pre študentov študujúcich Záhradníctvo vo všetkých rokoch, stupňoch a formách štúdia

Ing. Marcel Golian, PhD.
037/641 4322
marcel.golian@uniag.sk
Ústav záhradníctva
FZKI SPU v Nitre

pre študentov študujúcich Krajinné inžinierstvo vo všetkých rokoch, stupňoch a formách štúdia

Ing. Andrej Tárník, PhD.
037/641 5249
andrej.tarnik@uniag.sk
Ústav krajinného inžinierstva
FZKI SPU v Nitre

pre študentov študujúcich Krajinnú a záhradnú architektúru vo všetkých rokoch, stupňoch a formách štúdia

Ing. Miroslav Čibik, PhD.
037/641 5428
miroslav.cibik@uniag.sk
Ústav krajinnej architektúry
FZKI SPU v Nitre

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.