Záhradníctvo

Absolvent je vysokoškolsky vzdelaným odborníkom v oblasti záhradníctva. Získané zručnosti je schopný využívať pri pestovaní záhradníckych plodín, vrátane aplikácie výživy s ohľadom na bezpečné pestovanie rastlín v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, kvetinárstva, zeleninárstva, koreninových a aromatických rastlín. Ovláda základné procesy spracovania hrozna a výroby hroznového vína. Je kvalifikovaný pre riadenie prevádzky a pestovania záhradníckych plodín v poľných podmienkach, ovláda najnovšie množiteľské technológie v jednotlivých odvetviach záhradníctva.

Absolventi sa uplatnia ako technickí pracovníci v záhradníckych prevádzkach, ako konzultanti pri aplikácii množiteľských technológií, ošetrovaní zeleniny, ovocných a okrasných drevín a viniča hroznorodého. Uplatnenie nájdu aj ako pomocní technológovia v pivničnom hospodárstve. Zamestnanie nachádzajú aj ako odborní referenti v štátnej a verejnej správe. Rovnako sa absolvent môže uplatniť ako špecialista vo všetkých formách záhradníckej výroby, marketingu, v obchode, v spracovateľskej sfére, vo výskume a v školstve.

 

>> podrobný študijný plán

 

Záhradníctvo, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (40 študentov) / externá (20 študentov) - školné 500,- €

 

Termín podania prihlášky: do 30. 04. 2020 / 07. 08. 2020 (II. kolo)

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 27. - 31. 07. 2020 / 14. 08. 2020 (II. kolo)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € (pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou) / 30 € (pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS), od 30. marca 2020 klasickú prihlášku (papierové tlačivo) nepoužiť !!!

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní