Záhradníctvo

Profil a uplatnenie absolventa študijného programu Záhradníctvo

Absolvent bakalárskeho študijného programu má vedomosti na úrovni syntézy poznatkov v oblasti záhradníctva – zeleninárstva, kvetinárstva, ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva vrátane kľúčových pojmov, technologických postupov a manažmentu záhradníckej produkcie s ohľadom na udržateľné využívanie krajiny a starostlivosti o ňu. V súlade so svojím študijným programom vie využívať nadobudnuté znalosti a zručnosti z manažmentu záhradníctva.

Absolvent dokáže organizovať a zabezpečovať výrobné postupy a robí manažérske rozhodnutia pri pestovaní záhradníckych plodín, vrátane aplikácie výživy s ohľadom na bezpečné pestovanie rastlín v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, kvetinárstva, zeleninárstva, koreninových a aromatických rastlín. Ovláda základné procesy spracovania hrozna a výroby hroznového vína. Používa manažérske prístupy, informačné technológie a metódy riešenia špecifických odborných problémov, nachádza súvislosti a formuluje závery využiteľné pre ďalší rozvoj. Dokáže spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických postupov, v oblasti hodnotenia kvality a marketingu záhradníckych produktov. Počas absolvovania študijného programu nadobudol vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom stupni VŠ štúdia.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických problémov záhradníctva v širších súvislostiach. Je kvalifikovaný pre riadenie prevádzky a pestovanie záhradníckych plodín v poľných podmienkach, ovláda najnovšie množiteľské technológie v jednotlivých odvetviach záhradníctva.

Absolventi sa uplatnia ako technickí pracovníci v záhradníckych prevádzkach, ako konzultanti pri aplikácii množiteľských technológií, ošetrovaní zeleniny, ovocných a okrasných drevín a viniča hroznorodého. Uplatnenie nájdu aj ako pomocní technológovia v pivničnom hospodárstve. Zamestnanie nachádzajú aj ako odborní referenti v štátnej a verejnej správe. Rovnako sa absolvent môže uplatniť ako špecialista vo všetkých formách záhradníckej výroby, marketingu, v obchode, v spracovateľskej sfére, vo výskume a v školstve.

>> podrobný študijný plán

 

Záhradníctvo, Bc., ilustrácia

>> podrobné informácie o prijímacom konaní