Záhradníctvo

Absolvent je vysokoškolsky vzdelaným odborníkom v oblasti záhradníctva. Získané zručnosti je schopný využívať pri pestovaní záhradníckych plodín, vrátane aplikácie výživy s ohľadom na bezpečné pestovanie rastlín v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, kvetinárstva, zeleninárstva, koreninových a aromatických rastlín. Ovláda základné procesy spracovania hrozna a výroby hroznového vína. Je kvalifikovaný pre riadenie prevádzky a pestovania záhradníckych plodín v poľných podmienkach, ovláda najnovšie množiteľské technológie v jednotlivých odvetviach záhradníctva.

Absolventi sa uplatnia ako technickí pracovníci v záhradníckych prevádzkach, ako konzultanti pri aplikácii množiteľských technológií, ošetrovaní zeleniny, ovocných a okrasných drevín a viniča hroznorodého. Uplatnenie nájdu aj ako pomocní technológovia v pivničnom hospodárstve. Zamestnanie nachádzajú aj ako odborní referenti v štátnej a verejnej správe. Rovnako sa absolvent môže uplatniť ako špecialista vo všetkých formách záhradníckej výroby, marketingu, v obchode, v spracovateľskej sfére, vo výskume a v školstve.

 

>> podrobný študijný plán

 

Záhradníctvo, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (40 študentov) / externá (20 študentov) - školné 500,- €

 

Termín podania prihlášky: do 28. 02. 2022 / 30. 04. 2022 (II. kolo) / 31.07.2022 (III.kolo)

Termín prijímacieho pohovoru a zasadnutia prijímacej komisie: 09. 06. 2022 (I. a II. kolo) / 13. 08. 2022 (III. kolo)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € - prihláška sa podáva iba elektronicky, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS alebo prostredníctvom Portálu VŠ.

>> podrobné informácie o prijímacom konaní