Záhradníctvo, Bc., nadpis

Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom programe Záhradníctvo prezentuje vysokoškolsky vzdelaného odborníka s komplexným náhľadom profilu znalostí záhradníckej výroby. Ovláda nové technológie pestovania v zeleninárstve, kvetinárstve, ovocinárstve a vinohradníctve vrátane integrovaných a ekologických systémov produkcie ovocia, zeleniny, hrozna a vína s dôrazom na kvalitu produkcie surovinových zdrojov a následného pozberového spracovania a skladovania. Ovláda proces spracovania hrozna a výroby vína s dôrazom na prívlastkové vína vysokej kvality. Samostatne je schopný riešiť problémy v oblasti výskumu v nadväznosti na požiadavky inštitúcie. Vie manažovať výrobný a odbytový proces, vstupovať do spoločných projektov na úrovni požiadaviek EÚ. Riadi výrobný a marketingový proces na vysokej profesionálnej úrovni.

Absolventi inžinierskeho študijného programu sa uplatňujú ako špecialisti vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich spracovateľských jednotkách, v marketingu, v obchode, vo výskume a šľachtení, v skúšobniach Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ďalej ako manažéri záhradníckych centier, skleníkových hospodárstiev, projektanti sadov, vinohradov a škôlok. Uplatnenie nachádzajú ako hlavní pivniční technológovia v malých, stredných aj veľkých vinárstvach. Vykonávajú poradenstvo pre záhradnícku výrobu, pôsobia ako poradcovia pre zakladanie a prevádzku ovocných sadov, vinohradov, pivničného hospodárstva, zeleninových plantáží a ovocných a vinohradníckych škôlok. Zamestnanie nachádzajú v súkromnej sfére, v školstve, v štátnej správe a pod. O úspešnom začlenení absolventov záhradníckeho odboru svedčia referencie z jednotlivých inštitúcií, ktoré hodnotia absolventov z odboru Záhradníctva s dosiahnutými širokospektrálnymi vedomosťami, s rozsiahlou funkčnou využiteľnosťou. Môže tiež kontinuálne pokračovať v štúdiu na 3. stupni.

 

>> podrobný študijný plán

 

Záhradníctvo, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (30 študentov) / denná kombinovaná metóda (15 študentov) / externá (15 študentov)

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: 16. júl 2019

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19. júl 2019

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € (pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou), 30 € (pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS)

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní