Záhradníctvo

Profil a uplatnenie absolventa študijného programu Záhradníctvo

Absolvent inžinierskeho študijného programu Záhradníctvo disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z jednotlivých oblastí záhradníctva s komplexným náhľadom profilu znalostí záhradníckej výroby, od kvality produkcie surovinových zdrojov až po najmodernejšie spôsoby ich uplatnenia. Je znalý nových technológií v domácom aj svetovom meradle. Absolvent je schopný v nadväznosti na rozvoj vidieka navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov súvisiacich so záhradníctvom, zahrňujúce aplikáciu vedomostí v súlade so svojim študijným programom v oblasti zeleninárstva, kvetinárstva, ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva a produkcie minoritných plodín. Používa manažérske prístupy, informačné technológie a pri spracovaní dát využíva biometrické metódy. Disponuje inovatívnym myslením a vie odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom. Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru a je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu.

Absolvent ŠP je schopný samostatne manažovať výrobný a marketingový proces v súkromnom sektore v záhradníckych firmách; vykonávať expertné činnosti a poradenstvo v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva, zeleninárstva, kvetinárstva a škôlkarskej výroby. Nájde uplatnenie v projekčných firmách zameraných na projektovanie záhrad, sadov, vinohradov a pivníc. Ďalej môže svoje kompetencie uplatniť v školstve ako učiteľ odborných predmetov; vedecký pracovník na univerzitách, výskumných a vývojových pracoviskách; samostatný riadiaci pracovník v štátnych orgánoch a orgánoch samospráv.

>> podrobný študijný plán

 

Záhradníctvo, Bc., ilustrácia

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní