Záhradníctvo, Bc., nadpis

Profil absolventa

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Záhradníctvo prezentuje vysokoškolsky vzdelaného odborníka, s komplexným náhľadom profilu znalostí záhradníckej výroby, od kvality produkcie surovinových zdrojov až po najmodernejšie spôsoby ich uplatnenia. Je znalý nových technológií v domácom aj svetovom meradle, samostatne zvláda riešiť problémy vedy, oblasti výskumu v nadväznosti na požiadavky inštitúcie. Vie manažovať výrobný a odbytový proces, vstupovať do spoločných projektov na úrovni EÚ. Vypracováva operačné programy a ich realizačné smerovanie do žiadaných oblastí. Pomocou programových operácií riadi výrobný a marketingový proces.

Uplatnenie absolventov

Absolventi inžinierskeho študijného programu sa uplatňujú ako špecialisti vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich spracovateľských jednotkách, v marketingu, v obchode, vo výskume a šľachtení, v skúšobniach Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ďalej ako manažéri záhradníckych centier, projektanti sadov, vinohradov a škôlok. Vykonávajú údržbu sadovníckych a parkových výsadieb vo verejných priestranstvách, vykonávajú poradenstvo pre záhradnícku výrobu, pôsobia ako poradcovia pre zakladanie a prevádzku škôlok okrasných a ovocných drevín. Zamestnanie nachádzajú v školstve, v štátnej správe, v bankovníctve a pod.

 

>> podrobný študijný plán

 

Záhradníctvo, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (30 študentov) / denná kombinovaná metóda (15 študentov) / externá (15 študentov)

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: 31. júl 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie: do 13. augusta 2021

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 € - prihláška len elektronicky, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní